-Педагошка свеска WORD–>

ПЕДАГОШКА СВЕСКА

Препоруке о томе шта би требало да садржи педагошка свеска:

Предметни професори:

1.   Општи подаци о ученику ( име, презиме , одељење)

2.   Усмена провера знања ( шта и кад је одговарао)

3.   Писмена провера знања ( писмени задаци, контролни, тестови…)

4.   Графички, практични, семинарски радови, пројекти…

5.   Активност на часу, израда домаћих задатака, редовно доношење прибора за наставу

6.   Упућивање ученика на допунску, додатну наставу, припрему за такмичење, секцију, уколико постоји за ваш предмет

7.   Остала запажања о ученику ( однос према предмету, према друговима, наставнику, поштовање договора, самосталност у раду, мотивисаност, реална процена својих постигнућа…)

8.   Белешке са састанка одељенског већа, договори и планови подршке ( ако се односи на ваш предмет), рад по ИОП-у, уколико постоји

      9.  Ако се на вашем часу догоди нека инцидентна ситуација, обавезно забележити, такође, обавезно написати шта сте ви урадили и које мере сте предузели

    10.  Закључна оцена

         Одељенске старешине:

1.   Основни подаци о ученику

2.   Подаци о родитељима, услови живота, сарадња са родитељима

3.   Проблеми, тешкоће ( изостајање са наставе, недовољне оцене, неодговоран однос према школским обавезама, тешкоће у учењу) обавезно написати предузете мере  нпр. договор са родитељем, разговор са дететом, упућивање код педагога, психолога, активности у оквиру одељенске заједнице и сл.

4.   Сметње у развоју (когнитивне, физичке, сензорне), проблеми с писањем и читањем (дислексија и дисграфија), слухом, видом, поремећај говора, физички хендикеп и др. израда ИОП-а по потреби

5.   Социоекономски услови, материјално угрожене породице; ученик слуша наставу на нематерњем језику, предузете мере ако постоји потреба

6.   Јаке стране ученика ( интересовања, таленти, успеси..)

7.   Евалуација и праћење предузетих мера, уколико постоје

8.   Остала запажања ( однос према другима, поштовање правила понашања, слика о себи, ставови, циљеви, самопроцена и др.)