учитавање

Arhive za новембар 2020

УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Број: 601-00-00027/9/2020-15 Датум: 27.11.2020. године Београд Немањина 22-26

СРЕДЊА ШКОЛА

ПРЕДМЕТ: Нове мере за организацију рада и измена школског календара о образовно-васпитном раду за основне и средње школе у школској 2020/2021. години

Поштована/-и,

Обавештавамо Вас да je на основу препорука Кризног штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, које су донете на седници одржаној 25.11.2020. године, Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, којом се прописују нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена школског календара за школску 2020/2021. годину.

Према наведеној Уредби у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године образовно-васпитни рад организује се на следећи начин:

  • У првом циклусу основне школе наставља се непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе;
  • У другом циклусу основне школе образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије;
  • У сви.м средњим школама образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије;
  • У свим музичким и балетским школама, школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом и школама за образовање одраслих, образовно-васпитни рад остварује се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем.

У складу са одлуком о промени календара образовно-васпитног рада за основне и средње школе на територији Републике Србије, обавештавамо Вас да се прво полугодиште завршава 18. децембра 2020. године, да зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године и да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Сходно наведеним променама, Министарство просвете, науке и технолошког развоја je припремило додатна упутства за основне и средње школе у вези са осигурањем квалитета наставе на даљину у отежаним условима рада, која у прилогу достављамо.

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: 611-00-00360/2/2020-03 Датум: 27.11.2020. године Београд Немањина 22-26

 

УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

С обзиром да je Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и да je календар образовно-васпитног рада средњих школа усклађен са истом, a у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених достављамо упутство за организацију рада средњих школа и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године.

Сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у Републици Србији, почев од 30.11.2020. до 18.12.2020. године, када се завршава прво полугодиште школске 2020/2021. године, изводе се на даљину.

Средња школа овим моделом наставе обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа односно стандарда квалификација, коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије и Јавног медијског сервиса PTC. Ha овај начин се остварује већа епидемиолошка безбедност за све актере у образовно-васпитном процесу.

У оквиру наставе на даљину постоје три нивоа на којима школе могу да пруже подршку ученицима:

  1. Први ниво: препоручен свим школама које имају довољан капацитет, јесте употреба изабраног система за управљање учењем заједно са алатима који обезбеђују комуникацију, првенствено путем онлајн састанака, али свакако и путем размене порука и форумских дискусија. Настава се у овом случају реализује no упутствима из Оквира за учење на даљину, Оквира дигиталних комлетенција наставника и Селфи школског извештаја.
  2. Други ниво: представљају школе које не могу да постигну први ниво, али могу да омогуће редовну наставу на даљину путем неког од видео-конференцијских алата (првенствено Google Meet, Microsoft Teams, али и путем платформи Skype, Viber, Whatsapp, Zoom, као и других алата са сличним функционалностима).
  3. Трећи ниво: школе које нису у могућности да постигну ни први, ни други ниво. У оквиру наставе на даљину наставници користећи остале системе за управљање учењем, као и путем позива, остварују редовну комуникацију са свим ученицима. За ученике који долазе из породица ниског социоекономског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације и други савремени комуникациони ресурси, a да нису у могућности да искористе материјалне ресурсе школа, обезбеђени су наставни материјали у папирној форми и повратна информација наставника.

Завод за унапређивање образовања и васпитања je обезбедио менторску подршку школама, наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а, која функционише преко онлајн тикет система који се налази на Националном образовном порталу на адреси https://www.portal.edu.rs/podrska/. Kao и до сада, школске управе и надлежни сектор Министарства просвете, науке и технолошког развоја на располагању су за пружање додатне помоћи и подршке школама.

Школа ће извршити измене оперативног плана рада и измењени оперативни план доставити на сагласност надлежној школској управи. Директор школе на одговарајући начин упознаје све запослене и родитеље са начином организације образовно-васпитног рада путем наставе на даљину и њиховим улогама, путем већ успостављених канала комуникације.

Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, часовима на даљину и другим облицима наставе на даљину и врше инструктивно-педагошки надзор, односно пружају саветодавну подршку наставницима.

Како би се избегли ризици боравка ученика у објектима послодаваца (трговинске радње, ауто – сервиси, занатске радње, угоститељски објекти и слично) реализација практичне и блок наставе за ученике средњих стручних школа, у случају када се изводи ван школе одвија се у сарадњи са послодавцем, a уз поштовање препорука о епидемиолошкој безбедности. У случају да није могуће реализовати планиране часове практичне наставе код послодавца исти ће бити реализовани tokom другог полугодишта.

Реализација учења кроз рад, за ученике који се школују no дуалном моделу, у наредном периоду се остварује у складу са одговарајућим уговорима о дуалном образовању и учењу кроз рад и у договору са компанијом, a уз поштовање препорука о епидемиолошкој безбедности.

Музичке и балетске школе могу, у изузетном случају када je то неопходно, да омогуће ученицима да, уколико немају инструмент вежбају у школи, односно имају консултативну наставу играчких предмета и слично. Све наведене активности спроводе се тако да школе остају епидемиолошки високо безбедна места као и у досадашњем периоду. Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у наредном периоду, организују рад уважавајући потребе ученика и у заштити њиховог најбољег интереса a у складу са званичним упутствима и предлозима достављеним од стране Министарства.

Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно) коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима то јест на онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. Наставник je аутономан у свом планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може реализовати у другом полугодишту, с тим да се води рачуна о равномерном распореду писмених и контролних провера.

Изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у средњој школи дата je могућност да број оцена може бити мањи од четири, односно мањи од два уколико je недељни фонд часова два. При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, потребно je узети у обзир све оцене, како tokom наставе no комбинованом моделу, тако и tokom наставе на даљину Закључна оцена je јавна и образложена. Изузетно, уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Уколико ученик нема оцена јер из оправданих разлога није могао одговарати (болест, изолација,…) може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту je потребно посебно планирати рад са овом категоријом ученика.

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник, према утврђеном распореду часова, уносе реализоване наставне јединице, са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). У евиденцији присуства ученика треба евидентирати оне ученике који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.

У циљу очувања здравствене безбедности наставничких колектива, одељенска и наставничка већа треба пажљиво испланирати и припремити уз поштовање препорука Кризног штаба.

Директор je одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. Директор планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе. Директор обезбеђује услове за остваривање права, обавеза и одговорности ученика и запослених. За пружање стручне помоћи у остваривању оперативних планова рада школа у новим околностима, директори се могу обратити просветним саветницима надлежне Школске управе.

Министарство користи прилику да се свим запосленима у установама образовања и васпитањајош једном захвали на посвећеном деловању и одговорном поступању којим обезбеђују успешно остваривање образовно-васпитног рада и укупног рада школа, као и на дисциплини, поштовању и спровођењу свих епидемиолошких мера које чине да школе буду сигурно и безбедно место за ученике и запослене.

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО – ванредни испити

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ДЕЦЕМБАР 2020.ГОД.

ПОНЕДЕЉАК  07.12.2020

Понедељак 07.12. математика писмени, примењена геодезија

УТОРАК 08.12.2020.

ПРЕДМЕТ ГОДИНА БР.КАНД. ВРЕМЕ УЧИОН. КОМИСИЈА
Физика 1 1 12,20 Библ. Топић Ј.

Росић Д.

Белић Славица

Математика

(усмени)

4 1 10,35 Библ. Ковачевић Мелиндас

Б.Б.Милка

Аврамовић Ана

Технологија рада

(зидар )

5 1 13,00 006 Ковачевић Јасна

Петровић Иван

Васић Бранислав

Примењена геодезија (усмени) 3 1 10,00 Гео.каб. Иванишевић Дејан

Шормаз Сузана

Ћурчић Маја

Енглески језик

(усмени)

4 1 13,45 003 Чорда Ратка

Аврамовић Ана

Анђелковић Зорица

 

СРЕДА 09.12.2020.

 

ПРЕДМЕТ ГОДИНА БР.КАНД. ВРЕМЕ УЧИОН. КОМИСИЈА
Катастар непокретности 3 1 13,45 Гео.каб. Шормаз Сузана

Иванишевић Дејан

Милановић Весна

Физичко васпитање 4 1 12,00 Фиск.сала Видић Света

Бењак Федор

Јовановић Ката

 

ПРЕДМЕТ ГОДИНА БР.КАНД. ВРЕМЕ УЧИОН. КОМИСИЈА
Грађевинске

конструкције

1 1 12,00 Библио. Лонцо Бибијана

Бугарски Анита

Драгојловић Светлана

 

ЧЕТВРТАК 10.12.2020.

 

ПРЕДМЕТ ГОДИНА БР.КАНД. ВРЕМЕ УЧИОН. КОМИСИЈА
Грађевинске

конструкције

1 1 12,00 Библио. Лонцо Бибијана

Бугарски Анита

Драгојловић Светлана

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО, вандредни децембар – 2020.

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА       ДЕЦЕМБАР 2020. године

 

ПОНЕДЕЉАК , 07. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Конструкција и моделовање одеће 3 1 11,00 210 Килибарда Ј.
  1 1 11,00 210 Дедин М.
          Обућински А.
 
Енглески језик (писмени) 3 1 16,45 003 Чорда Р.
          Аврамовић А.
          Анђелковић З.

 

 

 

 

 

УТОРАК , 08. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Текстилни материјали 1 1 11,00 210 Зубић Д.
          Москаљ Р.
          Милошевић В.
 
Енглески језик (усмени) 3 1 13,45 003 Чорда Р.
          Аврамовић А.
          Анђелковић З.
 
Цртање и сликање 3 1 12,00 001 Богуновић Ш. Н.
          Ђаковић Т.
          Пивнички Д.

 

 

 

 

ТЕКСТИЛСТВО  И  КОЖАРСТВО

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА       ДЕЦЕМБАР 2020. године

 

СРЕДА, 09. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Практична настава 1 1 12,00 Т. Рад. Гњатовић М.
  4 1     Килибарда Ј.
  3 1     Јовановић К.
 
Грађанско васпитање 3 2 13,00 Библ. Ковачевић Д.
          Јовичић Г.
          Вуцеља М.
 
Социологија 3 2 11,00 Библ. Бубало О.М.
          Марић Н.
          Милошевић В.
 
Физичко васпитање 3 1 12,00 Ф.сала Видић С.
          Бењак Ф.
          Јовановић К.

 

ПЕТАК, 11. ДЕЦЕМБАР

 

ПРЕДМЕТ Година Број

кандидата

Време

полагања

Учионица  

 

КОМИСИЈА

 

 

Технологија одеће 1 1 11,00 210 Зубић Д.
  3 1 11,00 210 Килибарда Ј.
          Аврамовић А.

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

 

ДЕЦЕМБАР  2020.. године

 

Р.Б. КАНДИДАТ ДАТУМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА  
07.12.2020. 08.12.2020. 09.12.2020. 10.12. 2020. 11.12.2020.
2. Остојић Николина Конструкција и мод.од. 11,00 Текстилни мат. 11,00 Практична настава 12,00   Технологија одеће 11,00
  Цртање и сликање 12,00      
3. Сретеновић Франсоаз     Практична настава 12,00    
         
4. Ћубић

Теодора

    Социологија

11,00

   
    Социологија

11,00

   
5. Алкић

 Миа

Енглески ј. (П) 16,45 Енглески ј. (У)

13,45

Физичко в.

12,00

   
    Грађанско в.

13,00

   
6.            
         
               

 

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ДЕЦЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год. Браће Рибникар

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ДЕЦЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год.

Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Српски језик и књижевност (9к)

07.12.2020. у 09:15 часова писмени део испита

08.12.2020. у 12:15 часова усмени део испита

 

1.Тркуља Зорица

2.Поповић Јелена

3.Губик Недељка

Енглески језик  (4к)

09.12.2020.  у 08:45 часова  писмени део испита

10.12.2020. у 08:45 часова   усмени део испита

 

1.Ћирић Весна

2.Петровић Сузана

3.Марушевић Јелена

Математика  (8к)

08.12.2020. у 13:10 часова  писмени део испита

09.12.2020. у 12:00 часова    усмени део испита

1. Драгана Загорац

2.Петровић Тања

3.Анђелић Мирјана

 

Физичко васпитање  (8к)

11.12.2020. у 12:00 часова  усмени део испита

1. Милошевић Нада

2.Радованов Ђорђе

3. Вајнбергер Светлана

 

Филозофија  (2к)

09.12.2020. у 10:35 часова   усмени део испита

1.Зидаревић Крстић З.

2.Бубало О. Мирјана

3.Марић Нада

 

Естетика (1к)

09.12.2020. у 10:35 часова усмени део испита

1.Зидаревић Крстић З.

2.Бубало О. Мирјана

3.Марић Нада

 

Логика са етиком (1к)

09.12.2020. у 10:35 часова  усмени део испита

1.Зидаревић Крстић З.

2.Бубало О. Мирјана

3.Марић Нада

 

Социологија (2к)

10.12.2020. у 15:00 часова   усмени део испита

1. Бубало О. Мирјана

2.Марић Нада

3. Милекић Корана

 

Устав и право грађана (2к)

10.12.2020. у 15:00 часова усмени део испита

1. Марић Нада

2.Бубало О. Мирјана

3. Милекић Корана

 

Верска настава (6к)

07.12.2020. у 11:10 часова  усмени део испита

1. Шипка Стојан

2.Куриџа Саша

3. Ковач Александар

 

Ликовна култура  (1к)

10.12.2020. у 12:30 часова усмени део испита

1. Николић Борислав

2.Вуковић Визи Јелена

3. Недељковић С. Дуња

 

Историја (2к)

07.12.2020. у 14:25 часова усмени део испита

1.Радоњић Недељка

2.Пивнички Иван

3.Милекић Корана

 

Хемија (3к)

07.12.2020. у 15:35 часова усмени део испита

1. Савић Зорана

2.Стевановић Маја

3. Лер Филип

 

Грађанско васпитање (2к)

10.12.2020. у 08:45 часова усмени део испита

1. Жегарац Соња

2. Милекић Корана

3.Оторанов Бојана

 

Рачунарство и информатика (1к)

07.12.2020. у 13:00 часова усмени део испита

1. Тасић Дејан

2.Анђелић Мирјана

3. Оторанов Бојана

 

Биологија (3к)

10.12.2020. у 09:30 часова усмени део испита

1.Попара К. Маша

2.Јованов Тања

3.Савић М.

 

Музичка уметност (1к)

11.12.2020. у 12:00 часова усмени део испита

 

1. Ковачевић Александра

2. Оторанов Бојана

3.Милекић Корана

 

ГРАФИЧАРСТВО

ДЕЦЕМБАРСКИ    РОК Шк.2020/2021. Године

 

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Практична настава-техничар графичке дораде (1к)

14.12.2020. у 12:30 часова усмени део испита

 

1.Чубрило Драган

2.Патарић Срђан

3.Четојевић Оливер

 

Технологија израде штампарске форме (3к)

14.12.2020. у 12:00 часова усмени део испита

1.Малиновић Н.

2.Јурук Желимир

3.Јаковљевић Д.

 

Технологија образовног профила-штампа (1к)

14.12.2020. у 11:50 часова усмени део испита

1.Јурик Желимир

2.Ковачевић Марија

3.Анђелић Борица

 

Технологија образовног профила-фотограф   (1к)

14.12.2020. у 10:40 часова  усмени део испита

1.Јабланов Драган

2.Дрљача А.

3.Јаковљевић Д.

 

Технологија графичког материјала (1к)

15.12.2020. у 11:15 часова усмени део испита

1.Ћаћић Горан

2.Танасин Д.

3.Ковачевић Марија

 

Основе графичке технике (2к)

15.12.2020. у 11:15 часова усмени део испита

1.Танасин Д.

2.Ковачевић Марија

3.Исаков Тања

 

Уметност и визуелно опажање (1к)

15.12.2020. у 13:10 часова  усмени део испита

1.Савановић Б.Б.

2.Жуљевић Силвана

3.Недељковић С. Д.

Графичко обликовцање и писмо (1к)

16.12.2020. у 11:10 часова  усмени део испита

1.Јаковљевић Д.

2.Вуковић Визи Ј.

3. Недељковић С.Д.

 

Практична настава-тех. за обл. граф. производа

16.12.2020. у 09:00 часова  усмени део испита     

                                                      ***Гагаринова 1***

1. Пјешчић Тијана

2.Малиновић Н.

3.Чубрило Драган

 

Економика и организација производње (2к)

16.12.2020. у 12:30 часова  усмени део испита

1.Танасин Д.

2.Ваван Ивана

3.Димитрић Ксенија

 

Технологија графичке припреме (3к)

17.12.2020. у 13:40 часова усмени део испита

1.Јурик Желимир

2.Малиновић Н.

3.Ковачевић Марија

 

Практична настава-техничар штампе (2К)

18.12.2020. у 13:30 часова усмени део испита

                       ***Гагаринова 1, школска радионица***

1.Фанчевић Зоран

2.Четојевић Оливер

3.Патарић Срђан

 

Основи електротехнике и електронике (4к)

18.12.2020. у 10:40 часова усмени део испита

1. Лер Филип

2.Топић Јасна

3. Пјешчић Тијана

 

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ДЕЦЕМБАРСИ РОК Шк.2020/2021. Године

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Педологија са геологијом (1к)

18.12.2020. у 12:30 часова усмени део испита

1.Перовић Ђорђе

2.Сранковић Раде

3.Савић Мирослав

 

Алати и механизација у шумарству (1к)

17.12.2020. у 11:40 усмени део испита

1.Станковић раде

2.Савић Мирослав

3.Перовић Ђорђе

 

Дендрологија са фитоценологијом (1к)

17.12.2020. у 11:15 часова усмени део испита

1.Савић Мирослав

2.Станковић Раде

3.Перовић Ђорђе

 

Заштита шума (1к) 3 година

14.12.2020. у 11:00 часова  усмени део испита

1.Станковић Раде

2.Ковачевић А.

3.Јанковић Ивица

 

Заштита шума (1к) 4 година

14.12.2020. у 11:00 часова  усмени део испита

1.Ковачевић А.

2.Станковић Раде

3.Јанковић Ивица

 

Шумске културе и плантаже (1к)

18.12.2020. у 12:00 часова  усмени део испита

1.Дамјановић Б.

2.Савић Мирослав

3.Јанковић Ивица

 

Гајење шума (1к)

15.12.2020. у 11:30 часова  усмени део испита

1.Савић Мирослав

2.Ковачевић А.

3.Перовић Ђорђе

 

Планирање гардовања шумама (1к)

17.12.2020. у 09:30 часова  усмени део испита

1.Савић мирослав

2.Станковић Раде

3.Перовић Ђорђе

 

 

Исхрана биља (3к)

18.12.2020. у 12:00 часова усмени део испита

 

1. Јованов Тања

2.Савић Мирослав

3.Јанковић Ивица

 

Метеорологија са кломатологијом (2к)

18.12.2020. у 11:25 часова  усмени део испита

1.Савић Мирослав

2.Алајица Данијела

3.Јанковић Ивица

 

Шумска ботаника (2к)

18.12.2020. у 10:45 часова  усмени део испита

1.Јованов Тања

2.Јанковић Ивица

3.Савић Мирослав

 

Искоришћавање шума (1к)

14.12.2020. у 10:00 часова  усмени део испита

1. Ковачевић А.

2.Перовић Ђорђе

3.Јанковић Ивица

 

Дендрометрија (1к)

14.12.2020. у 09:30 часова  усмени део испита

1. Ковачевић А.

2.Јанковић Ивица

3.Перовић Ђорђе

 

 

 

-ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Планирање и контрола производње (1к)

16.12.2020. у 12:30 часова усмени део испита

                                   ***Гагаринова 1***

1.Млађеновић Видојко

2.Шаша Душан

3.Обрадовић Анђела

 

 

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Педологија са геологијом (2к)

18.12.2020. у 12:30 часова усмени део испита

1.Станковић Раде

2.Перовић Ђорђе

3.Савић Мирослав

 

Метеорологија са кломатологијом (1к)

18.12.2020. у 11:25 часова  усмени део испита

1.Алајица Данијела

2.Савић Мирослав

3.Јанковић Ивица

 

Цвећарство (1к)

15.12.2020. у 13:00 часова  усмени део испита

1. Кораћ Мара

2. Мошорински М.

3.Туцић Верица

 

Декоративна дендрологија (1к)

15.12.2020. у 12:30 часова  усмени део испита

1.Мошорински М.

2.Кораћ  Мара

3.Туцић Верица

 

Пројектовање паркова и основе градитељства(1к)

14.12.2020. у 11:00 часова усмени део испита

 

1.Мошорински М.

2.Кораћ Мара

3.Туцић Верица

Подизање и нега зелених површина(1к)

14.12.2020. у 12:00 часова  усмени део испита

1. Мошорински М.

2. Кораћ Мара

3.Туцић Верица

 

Техничко цртање (1к)

14.12.2020. у 13:30 часова усмени део испита

1.Туцић Верица

2.Кораћ Мара

3.Мошорински М.

 

Технологија цвећарске производње (1к)

15.12.2020. у 12.00 часова усмени део испита

1.Кораћ Мара

2.Мошорински М.

3.Туцић Верица

 

Практична настава-пејзажна архитектура(1к)

15.12.2020. у 10:00 часова усмени део испита

1.Иванишевић Милан

2.Мошорински М.

3.Туцић Верица

 

 

-СТОЛАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
Економика и организација производње-5 степен(1к)

16.12.2020. у 13:30 часова усмени део испита

1.Ваван Ивана

2.Шаша Душан

3.Млађеновић Видојко

 

Машине за финалну обраду дрвета- 5 степен(1к)

16.12.2020. у 12:00 часова  усмени део испита

1.Млађеновић Видојко

2.Мудринић Драгана

3.Шаша Душан

 

Аутоматизација производње-5 степен(1к)

16.12.2020. у 13:00 часова усмени део испита

1.Млађеновић Видојко

2.Шаша Душан

3.Обрадовић Анђела

 

Технологија помоћних материјала-5 степен (1к)

17.12.2020. у 13:05 часова усмени део испита

1. Савић Зорана

2.Млађеновић Видојко

3. Матић Драган

                                      

Практична настава-столар (1к)

15.12.2020. у 11:30 часова  усмени део испита

                                                 ***Гагаринова 1***

 

1. Тот Стјепан

2. Мудринић Драгана

3. Шаша Душан

 

Практична настава-столар (2к)

14.12.2020. у 11:00 часова  усмени део испита

                                                 ***Гагаринова 1***

 

1.Тот Стјепан

2.Шаша Душан

3.Мудринић Драгана

 

Својства материјала (2к)

14.12.2020. у 10:30 часова усмени део испита

                                                 ***Гагаринова 1***

 

1.Матић Драган

2.Мудринић Драгана

3.Шаша Душан

 

Финална обрада дрвета (2к)

14.12.2020. у 11:30 часова  усмени део испита

                                                 ***Гагаринова 1***

 

1.Шаша Душан

2.Мудринић Драгана

3.Матић Драган

 

-ТАПЕТАР-

 

Технологија тапетарске производње (1к)

14.12.2020. у 12:00 часова усмени део испита

1. Матић Драган

2.Шаша Душан

3.Мудринић Драгана

 

 

                                                  

 

 

Нови Сад, 13.11.2020.год.                                                             Пом. Директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав