учитавање

УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Број: 601-00-00027/9/2020-15 Датум: 27.11.2020. године Београд Немањина 22-26

СРЕДЊА ШКОЛА

ПРЕДМЕТ: Нове мере за организацију рада и измена школског календара о образовно-васпитном раду за основне и средње школе у школској 2020/2021. години

Поштована/-и,

Обавештавамо Вас да je на основу препорука Кризног штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, које су донете на седници одржаној 25.11.2020. године, Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, којом се прописују нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена школског календара за школску 2020/2021. годину.

Према наведеној Уредби у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године образовно-васпитни рад организује се на следећи начин:

  • У првом циклусу основне школе наставља се непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе;
  • У другом циклусу основне школе образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије;
  • У сви.м средњим школама образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије;
  • У свим музичким и балетским школама, школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом и школама за образовање одраслих, образовно-васпитни рад остварује се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем.

У складу са одлуком о промени календара образовно-васпитног рада за основне и средње школе на територији Републике Србије, обавештавамо Вас да се прво полугодиште завршава 18. децембра 2020. године, да зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године и да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Сходно наведеним променама, Министарство просвете, науке и технолошког развоја je припремило додатна упутства за основне и средње школе у вези са осигурањем квалитета наставе на даљину у отежаним условима рада, која у прилогу достављамо.

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: 611-00-00360/2/2020-03 Датум: 27.11.2020. године Београд Немањина 22-26

 

УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

С обзиром да je Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и да je календар образовно-васпитног рада средњих школа усклађен са истом, a у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених достављамо упутство за организацију рада средњих школа и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године.

Сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у Републици Србији, почев од 30.11.2020. до 18.12.2020. године, када се завршава прво полугодиште школске 2020/2021. године, изводе се на даљину.

Средња школа овим моделом наставе обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа односно стандарда квалификација, коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије и Јавног медијског сервиса PTC. Ha овај начин се остварује већа епидемиолошка безбедност за све актере у образовно-васпитном процесу.

У оквиру наставе на даљину постоје три нивоа на којима школе могу да пруже подршку ученицима:

  1. Први ниво: препоручен свим школама које имају довољан капацитет, јесте употреба изабраног система за управљање учењем заједно са алатима који обезбеђују комуникацију, првенствено путем онлајн састанака, али свакако и путем размене порука и форумских дискусија. Настава се у овом случају реализује no упутствима из Оквира за учење на даљину, Оквира дигиталних комлетенција наставника и Селфи школског извештаја.
  2. Други ниво: представљају школе које не могу да постигну први ниво, али могу да омогуће редовну наставу на даљину путем неког од видео-конференцијских алата (првенствено Google Meet, Microsoft Teams, али и путем платформи Skype, Viber, Whatsapp, Zoom, као и других алата са сличним функционалностима).
  3. Трећи ниво: школе које нису у могућности да постигну ни први, ни други ниво. У оквиру наставе на даљину наставници користећи остале системе за управљање учењем, као и путем позива, остварују редовну комуникацију са свим ученицима. За ученике који долазе из породица ниског социоекономског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације и други савремени комуникациони ресурси, a да нису у могућности да искористе материјалне ресурсе школа, обезбеђени су наставни материјали у папирној форми и повратна информација наставника.

Завод за унапређивање образовања и васпитања je обезбедио менторску подршку школама, наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а, која функционише преко онлајн тикет система који се налази на Националном образовном порталу на адреси https://www.portal.edu.rs/podrska/. Kao и до сада, школске управе и надлежни сектор Министарства просвете, науке и технолошког развоја на располагању су за пружање додатне помоћи и подршке школама.

Школа ће извршити измене оперативног плана рада и измењени оперативни план доставити на сагласност надлежној школској управи. Директор школе на одговарајући начин упознаје све запослене и родитеље са начином организације образовно-васпитног рада путем наставе на даљину и њиховим улогама, путем већ успостављених канала комуникације.

Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама, часовима на даљину и другим облицима наставе на даљину и врше инструктивно-педагошки надзор, односно пружају саветодавну подршку наставницима.

Како би се избегли ризици боравка ученика у објектима послодаваца (трговинске радње, ауто – сервиси, занатске радње, угоститељски објекти и слично) реализација практичне и блок наставе за ученике средњих стручних школа, у случају када се изводи ван школе одвија се у сарадњи са послодавцем, a уз поштовање препорука о епидемиолошкој безбедности. У случају да није могуће реализовати планиране часове практичне наставе код послодавца исти ће бити реализовани tokom другог полугодишта.

Реализација учења кроз рад, за ученике који се школују no дуалном моделу, у наредном периоду се остварује у складу са одговарајућим уговорима о дуалном образовању и учењу кроз рад и у договору са компанијом, a уз поштовање препорука о епидемиолошкој безбедности.

Музичке и балетске школе могу, у изузетном случају када je то неопходно, да омогуће ученицима да, уколико немају инструмент вежбају у школи, односно имају консултативну наставу играчких предмета и слично. Све наведене активности спроводе се тако да школе остају епидемиолошки високо безбедна места као и у досадашњем периоду. Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у наредном периоду, организују рад уважавајући потребе ученика и у заштити њиховог најбољег интереса a у складу са званичним упутствима и предлозима достављеним од стране Министарства.

Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно) коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима то јест на онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. Наставник je аутономан у свом планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може реализовати у другом полугодишту, с тим да се води рачуна о равномерном распореду писмених и контролних провера.

Изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у средњој школи дата je могућност да број оцена може бити мањи од четири, односно мањи од два уколико je недељни фонд часова два. При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, потребно je узети у обзир све оцене, како tokom наставе no комбинованом моделу, тако и tokom наставе на даљину Закључна оцена je јавна и образложена. Изузетно, уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Уколико ученик нема оцена јер из оправданих разлога није могао одговарати (болест, изолација,…) може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту je потребно посебно планирати рад са овом категоријом ученика.

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник, према утврђеном распореду часова, уносе реализоване наставне јединице, са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). У евиденцији присуства ученика треба евидентирати оне ученике који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.

У циљу очувања здравствене безбедности наставничких колектива, одељенска и наставничка већа треба пажљиво испланирати и припремити уз поштовање препорука Кризног штаба.

Директор je одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. Директор планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе. Директор обезбеђује услове за остваривање права, обавеза и одговорности ученика и запослених. За пружање стручне помоћи у остваривању оперативних планова рада школа у новим околностима, директори се могу обратити просветним саветницима надлежне Школске управе.

Министарство користи прилику да се свим запосленима у установама образовања и васпитањајош једном захвали на посвећеном деловању и одговорном поступању којим обезбеђују успешно остваривање образовно-васпитног рада и укупног рада школа, као и на дисциплини, поштовању и спровођењу свих епидемиолошких мера које чине да школе буду сигурно и безбедно место за ученике и запослене.

Oдговорите