учитавање

Педагошка свеска

-Педагошка свеска WORD–>

ПЕДАГОШКА СВЕСКА

Препоруке о томе шта би требало да садржи педагошка свеска:

Предметни професори:

1.   Општи подаци о ученику ( име, презиме , одељење)

2 herunterladen.   Усмена провера знања ( шта и кад је одговарао)

3.   Писмена провера знања ( писмени задаци, контролни, тестови…)

4 wii games download for free on hard drive.   Графички, практични, семинарски радови, пројекти…

5.   Активност на часу, израда домаћих задатака, редовно доношење прибора за наставу

6 herunterladen.   Упућивање ученика на допунску, додатну наставу, припрему за такмичење, секцију, уколико постоји за ваш предмет

7.   Остала запажања о ученику ( однос према предмету, према друговима, наставнику, поштовање договора, самосталност у раду, мотивисаност, реална процена својих постигнућа…)

8 alle pdf dokumente einer seiteen.   Белешке са састанка одељенског већа, договори и планови подршке ( ако се односи на ваш предмет), рад по ИОП-у, уколико постоји

      9.  Ако се на вашем часу догоди нека инцидентна ситуација, обавезно забележити, такође, обавезно написати шта сте ви урадили и које мере сте предузели

    10 here we go sprache herunterladen.  Закључна оцена

         Одељенске старешине:

1.   Основни подаци о ученику

2 herunterladen.   Подаци о родитељима, услови живота, сарадња са родитељима

3.   Проблеми, тешкоће ( изостајање са наставе, недовољне оцене, неодговоран однос према школским обавезама, тешкоће у учењу) обавезно написати предузете мере  нпр sendung mit dem elefanten herunterladen. договор са родитељем, разговор са дететом, упућивање код педагога, психолога, активности у оквиру одељенске заједнице и сл.

4 Palms from plastic 2 download.   Сметње у развоју (когнитивне, физичке, сензорне), проблеми с писањем и читањем (дислексија и дисграфија), слухом, видом, поремећај говора, физички хендикеп и др. израда ИОП-а по потреби

5 my clouden.   Социоекономски услови, материјално угрожене породице; ученик слуша наставу на нематерњем језику, предузете мере ако постоји потреба

6.   Јаке стране ученика ( интересовања, таленти, успеси..)

7 Age of empires 2 for free.   Евалуација и праћење предузетих мера, уколико постоје

8.   Остала запажања ( однос према другима, поштовање правила понашања, слика о себи, ставови, циљеви, самопроцена и др.)