учитавање

Arhive za 2022

ПОПРАВНИ ИСПИТИ ЗА ЗАВРШНА И МАТУРСКА ОДЕЉЕЊА ЈУНСКИ РОК ШК.2021/2022.ГОД. Браће Рибникар

МАТЕМАТИКА

Писмени 20.06.2022. у 09:00 уч.105

Усмени 21.06.2022. у 09:00 уч.105

КОМИСИЈА:

1.Петоривћ Т.

2.Загорац Д.

3,Одељенски старешина

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

22.06.2022. у 09:00 уч.105

КОМИСИЈА:

1.Марић Н.

2.Зидаревић-Крстић З.

3.Одељенски старешина

 

ФИЛОЗОФИЈА

22.06.2022. у 09:00 уч.105

КОМИСИЈА:

1.Марић Н.

2.Зидаревић-Крстић З.

3.Одељенски старешина

 

СТОЛАРСТВО

20.06.2022. у 09:00 Гагаринова 1

КОМИСИЈА:

1.Тот Стјепан

2.Чанак Р.

3.Матић Д.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОБЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ JE РАДОМ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОБЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ JE РАДОМ У

ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

 

Комисија за спровођење поступка утврђивања запослених за чијим je радом у потпуности или делимично престала потреба дана 09.06.2022 године утврдила динамику спровођења проиедуре поступка утврђивања запослених за чијим je радом у потлуности или делимично престала потреба као, потребну документацију, рок за достављање документације као и време и место приЈема исте.

 

БОДУЈУ СЕ САМО ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СУ ЗАСНОВАЛИ РАДНИ ОДНОС HA НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.

 

ЗАПОСЛЕНИ ДОСТАВЉАЈУ САМО ДОПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОДНОСУ HA ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим je радом престала потреба, са пуним или непуним

радним временом, вреднују се у бодовима, a на основу члана 33. ПКУ-а, и то:

 1. рад остварен у радном односу:
 • оверена и потписана потврда о остварен зм радном односу (потврду издаје секретар школе на основу података из радне књижице закључно са датумом 30.06.2022 године.

 

 1. образовање:
 • оверена фотокопија дипломе;
 1. такмичења:
 • Веродостојан доказ о резултзтима постигнутим на такмичењима у организацији Министарства просвете предвиђени календаром такмичења, a то може бити:
 • извештај школе организатора,
 • оверена потврда школе организатора,
 • извод из евиденције школе (дипломе, књиге и слично).

 

 1. педагошки допринос у раду:

 

 • Веродостојан доказ о раду на изради уџбеника који су одобрени решењем министра;
 • Доказ-стручни чланак који je објављен у штампаној или електронској форми у стручној публикацији, у складу са Упутством о каталогизацији публикација;
 1. илловно стање:
 • укупна примања домаћинства no члану на нивоу републичког просека према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике;
 • под породичним домаћинством сматрају: брачни друг, деца и родитељи које запослени издржава, броју чланова домаћинства (извод из матичне књиге рођених за децу, венчаних за брачног друга и доказ да родитељи које запослени издржава да немају приходе);
 1. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно надлежног
  фонда пензијског и инвалидског осигурања:

Доказ о здравственом стању (инвалидност-инвалидска комисија, тешка болест-конзилијум лекара надлежне здравствене установе, професионално оболење- медицина рада);

 1. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година
  старости:
 • Извод из матичне књиге рођених све рођене деце,
 • Оверена потврда о редовном школовању (државне и приватне школе и факултети се једнако третирају);

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ ДОКУМЕТНАЦИЈЕ JE 29.06.2022 године.

 

потребну документацију доставити сваког радног дана у секретаријат ШКОЛЕ од 13.06.2022 до 29.06.2022 у периоду од 10 до 14 часова.

рок за жалбу ha резултате прелиминарне листе почиње да тече од датума објављивања ЛИСТЕ ( 5 радних дана).

 

комисија објављује коначну листу након истека poha за жалбу.

комисија      доставља      директору      школе,      целокупну документацију везану за

поступак утврђивања технолошког вишка.

ТЕКСТИЛСТВО   И  КОЖАРСТВО РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЈУНСКИ  РОК 2022. године 

ТЕКСТИЛСТВО   И  КОЖАРСТВО 

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА       ЈУНСКИ  РОК 2022. године 

 

ПОНЕДЕЉАК, 13. 06. 2022.

 

ПРЕДМЕТ

Година

Број

кандидата

Време

полагања

Учионица

 

 

КОМИСИЈА

 

 

MATEMATIKA (П)

4

2

10,10

003

Б. Б. Милка

 

 

 

 

 

Јовановић Ката

 

 

 

 

 

Вујанић С.

 

ИСТОРИЈА

2

1

12,40

003

Пивнички Иван

 

 

 

 

 

Јовичић Горан

 

 

 

 

 

Белић Славица

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА Ж.С.

1

1

12,40

003

 

Конаков П. Маша

 

 

 

 

 

Обућински А.

 

 

 

 

 

Алексић С.

 

ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

2

2

13,30

001

Ђаковић Тања

 

 

 

 

 

Богуновић Ш. Н.

 

 

 

 

 

Микач Сузана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТОРАК, 14. 06. 2022.

 

ПРЕДМЕТ

Година

Број

кандидата

Време

полагања

Учионица

 

 

КОМИСИЈА

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ

2

1

14,30

210

Зубић Драгана

 

 

 

 

 

Тодорић Дејана

 

 

 

 

 

Москаљ Радојка

 

ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ

1

1

14,30

210

Зубић Драгана

 

 

 

 

 

Тодорић Дејана

 

 

 

 

 

Москаљ Радојка

 

КОНСТРУКЦИЈА И МОД. ОД.

4

3

14,30

101

Килибарда Јадранка

 

 

 

 

 

Москаљ Радојка

 

 

 

 

 

Ковачевић Данијела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА, 15. 06. 2022.

 

ПРЕДМЕТ

Година

Број

кандидата

Време

полагања

Учионица

 

 

КОМИСИЈА

 

 

MATEMATIKA (П)

4

2

11,00

003

Б. Б. Милка

 

 

 

 

 

Јовановић Ката

 

 

 

 

 

Вујанић С.

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

2

1

13,00

П.К.

Кучак Драгана

 

4

3

 

 

Бовђиш Ана

 

 

 

 

 

Вајнбергер Весна

 

ФИЗИКА

1

1

9,30

302

Лазар Дејана

 

 

 

 

 

Топић Јасна

 

 

 

 

 

Крупљанин Лидија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТАК, 16. 06. 2022.

 

ПРЕДМЕТ

Година

Број

кандидата

Време

полагања

Учионица

 

 

КОМИСИЈА

 

 

ХЕМИЈА

1

1

9,55

302

Савић Зорана

 

 

 

 

 

Обућински А.

 

 

 

 

 

Пивнички Дубравка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год. Гагаринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА (1К)

13.06.2022.  у  10,10        (Писмени део испита)

15.06.2022. у 11,00         (Усмени део испита)

1.Б. Б. Милка

2.Јовановић К.

3.Вујанић Светлана

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (1К)

13.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

15.06.2022. у 12,00         (Усмени део испита)

1.Белић С.

2.Марковић Д.

3.Крупљанин Л.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1К)

14.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

16.06.2022. у 11,00         (Усмени део испита)

1.Чорда Р.

2.Аврамовић А.

3.Пивнички Д.

РУСКИ ЈЕЗИК (1К)

14.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

17.06.2022. у 11,50(Усмени део испита)

1.Тегелтија В.

2. Чорда Р.

3.Пивнички Д.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (2К)

15.06.2022.  10,10

1.Видић Свето

2.Бењак Ф.

3.Ћурчић Маја

ИЗБОРНИ СПОРТ (1К)

15.06.2022.  10,10

1.Видић Свето

2.Бењак Ф.

3.Ћурчић Маја

СОЦИОЛОГИЈА (1К)

15.06.2022.  13,15

1.Бубало О.М.

2.Марић Н.

3.Страживук А.

ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА  (1К)

13.06.2022.  11,50

1.Квочка М.

2.Иванишевић Д.

3.Петрић Тања

ФОТОГРАМЕТРИЈА  (1К)

16.06.2022.   13,00

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ГЕОДЕТСКИ  ПЛАНОВИ  (1К)

16.06.2022.   13,00

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ (1К)

16.06.2022.   13,15

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (1К)

16.06.2022.   13,15

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ГЕОДЕТСКИ И ИЖЕЊЕРСКИ РАДОВИ     (1К)

16.06.2022.   13,30

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

 

Летњa школa Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“

 

Заштитник грађана ће, уз подршку Бугарске развојне помоћи, организовати Летњу школу Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“ која ће бити одржана од 12. до 17. септембра 2022. године, tokom које ће ученици основних и средњих школа, полазници Летње школе имати прилику да од предавача и чланова Панела младих саветника Заштитника грађана сазнају више о својим правима и начинима њихове заштите.

У том циљу Запггитник грађана упућује деци, ученицима узраста од 14 до 17 година у школској 2022/2023. години Јавни позив, који ће бити објављен на интернет странама Заштитника грађана и упућен свим основним и средњим пжолама у Републици Србији и свим установама социјалне заштите у којима бораве деца.

Пријаву са назнаком за Летњу школу Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“ ученици могу доставити до 30. 06. 2022. године у штампаном или електронском облику на адресе Заштитника грађана, Делиградска бр. 16, 11 000 Београд или zastitnik@zastitnik.rs .

Пријава треба да садржи име и презиме, датум рођења, адресу и место пребивалгапта, разред и школу коју ученик похађа, као и број контакт телефона и имејл. Уколико ученик жели, у пријави може написати укратко разлоге због којих се пријављује за Летњу школу.

Од укупног броја пристиглих пријава, Запггитник грађана ће одабрати 20 полазника Летње школе, руководећи се следећим принципима: сразмерна регионална заступљеност, једнак број девојчица и дечака и заступљеност деце из осетљивих група.

Уз овај допис достављамо вам Јавни позив којим се деца позивају да се пријаве за Летњу школу. Молимо вас да ученике садашњег наведеног узраста обавестите о Јавном позиву Запггитника грађана и да достављена документа објавите на сајту школе, поставите на огласној табли/паноу школе или на други начин учините доступним деци.

Делиградска 16, 11000 Београд Телефон: (011) 2068-100     www.zastitnik.rs     e-mail: zastitnik@zastitnik.rs

 

 

Срдачно,

НАШЕ УЧЕНИЧКЕ КОМПАНИЈЕ

Предузетништо

 

НАШЕ УЧЕНИЧКЕ КОМПАНИЈЕ

У овој школској 2021/2022 години смо основале две ученичке компаније „ Alisu ” и   Aja Toyz ”. Обе компаније су засноване на идеји Циркуларне економије. Циркуларна економија је кружна економија и базира се на одржавању и очувању животне средине.

Компанија „Alisa” се бави на решавању проблема брзе моде и одбацивања старе одеће и оне старој одећи дају нови живот. Ученице које спроводе и воде ову компанију су: Лана Добрић, Сара Попов, Ана Савковић, Ивона Аџић и Александра Радишић, ученице Т43 одељења.

Друга компанија “ Aja Toyz ”је ученичка компанија која се бави производњом играчка за децу. Али, то нису  обичне играче, већ имају и терапеутску причу. Свака играчка има своје име и „личну карту“ и на тај начин поможу деци да савладају одређене страхове. Девојке које воде ову ученичку компанију су: Ансатасиа Михајловић, Ања Радановић и Јелена Савић, ученице смера Дизајнер одеће Т43.

Обе компаније су у марту месецу учествовале на регионалном такмичењу ученичких компанија и имале запажене наступе.

Компанија „Aja Toyz” се пласира на Национално финале најбољих компанија  и самим тим ушла у 20 најболјих компанија Србије. Финале је одржано у периоду од 22.-24.05. у Беогруду. И ако нису освојиле место у међу три најбоље компаније, имале су изузетан наступ, побрале су симпатије многих присутних гостију такмичења. У категорији маркетинг изазова, освојиле су 1.место.

На истом такмичењу чланица тима, Анастасиа Михајловић, а уједно и ђак генерације за подручје рада Текстилство и кожарство  је проглашена за Младог лидидера у предузетништву у конкуренцији од око сто средњошколаца.

Оба тима су имала подршку својих наставница, менторки : Тање Ђаковић и Марине Прибиш , помоћне наставнице Милке Зарић и наставнице Маје Шолаје.

Марина Прибиш

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год. Браће Рибникар и РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈУНСКИ РОК ШК. 2021/2022. ГОДИНЕ

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год.

Браће Рибникар

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА  (5 к)

13.06.2022.  у  09:00              (Писмени део испита)

14.06.2022.  у  09:00              (Усмени део испита)

1.Загорац Д.

2.Петровић Т.

3.Лончар Ј.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    (1к)

14.06.2022. у 09:30                 (Писмени део испита)

15.06.2022. у 11:00                 (Усмени део испита)

1. Ћирић В.

2.Петровић С.

3.Марушевић Ј.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК    (1к)

14.06.2022. у 09:30                 (Писмени део испита)

15.06.2022. у 11:00                 (Усмени део испита)

1.Кокић Ђ. 

2.Ћирић В.

3.Петровић С.

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  (2к)

14.06.2022.  у     13:30  

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-Крстић З.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2к)

14.06.2022. у 13:30

                 

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 

3.Зидаревић-Крстић З.

ФИЛОЗОФИЈА  (2к)

14.06.2022.  у  13:30 

               

1.Зидаревић-Крстић З.

2.Марић Н.

3.Бубало-Остовић М.

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  (1к)

17.06.2022. у 10:00

1.Санковић Л.

2.Тасић Д.

3.Милекић К.

ВЕРСКА НАСТАВА  (1к)

17.06.2022. у 12:00

1. Куриџа С.

2.Милекић К.

3.Оторанов Б.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (1к)

15.06.2022.  у  11:00        

1.Жегарац С.

2.Милекић К.

3.Оторанов Б.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ГРАФИЧАРСТВО

ЈУНСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ (1к)

14.06.2022. у 16:30

                   

1.Дојков В.

2.Пјешчић Т.

3.Анђелић Б.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-фотограф  (1к)

13.06.2022. у 10:00                              

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Милошевић С.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-припрема  (1к)

13.06.2022. у 09:00

                                                                        

1.Чубрило Д.

2.Исаков Т.

3.Чипе И.

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ СА ТЕОРИЈОМ ФОРМЕ  (1к)

15.06.2022. у 12:00                              

1. Вуковић-Визи Ј.

2.Савановић-Б.Б.

3.Жуљевић С.

ЕСТЕТИКА   (1к)

15.06.2022. у 12:00

1. Вуковић-Визи Ј.

2.Савановић-Б.Б.

3.Жуљевић С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ЈУНСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ГЕОДЕЗИЈА  (1к)

22.06.2022. у 12:20          

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Ковачевић А.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

20.06.2022. у  13:20           

1.Перовић Ђ.

2.Савић М.

3.Јанковић И.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА   ШУМАМА (2к)

20.06.2022. у 13:00      

1. Савић М.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ  (1к)

22.06.2022. у 12:00              

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

                                      

          

 

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА   (1к)      

22.06.2022. у 13:20

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА   (1к)      

22.06.2022. у 13:00

1.Туцић В.

2.Мошорински М.

3.Кораћ М.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА   (2к)      

21.06.2022. у 12:00

1.Иванишевић М

2.Кораћ М.

3.Мошорински М.

ЦВЕЋАРСТВО   (1к)      

22.06.2022. у 12:45

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.

 

 

 

 

-СТОЛАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА   (1к)      

21.06.2022. у 11:00

1.Малинић В.

2.Булатовић Ј.

3.Млађеновић В.

ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛИ   (1к)      

21.06.2022. у 11:30

1.Савић М.

2.Малинић В.

3.Млађеновић В.

 

 

 

 

Нови Сад, 31.05.2022.год.                                                              Пом. директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                     Дамјановић Бранислав

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

МАТУРСКОГ ИСПИТА И ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ЈУНСКИ РОК ШК. 2021/2022. ГОДИНЕ

Браће Рибникар (редовни и ванредни)

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

 

 

08.06.2022. у Браће Рибникар

Матурски писмени испит из  Српског језика и књижевности 

од 14 – 17 часова

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД РАДОВА

1.Средојевић Р.

2.Поповић Ј.

3.Губик Н.

 

ДТО 41  

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 308 – Ђапић А.

II ГРУПА – Учионица 307 – Ивковић Б.

 

ШТ 41  

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 201 – Петровић Т.

II ГРУПА – Учионица 202 – Петровић С.

 

ПА 41  

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 306 – Радоњић Н.

II ГРУПА – Учионица 305 – Загорац Д.

 

 

 

            ДТО 41

                    Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

 

 

 

ТЕСТ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА 

10.06.2022.    у     10:00  часова

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 308 – Куриџа С.

II ГРУПА – Учионица 307 – Вајнбергер-Михелчић С.

 

ПРЕГЛЕД ТЕСТА

 Матић Д.   Млађеновић В.  Обрадовић А.

 

ЗАДАТАК   А – 13.06.2022.

ВРЕМЕ: 13:00

I ГРУПА – Учионица 308 – Булатовић Ј.

II ГРУПА – Учионица 307 – Малинић В.

 

КОМИСИЈА: 

1.Малинић В

2.Булатовић Ј

3.Соц. партнер

 

ЗАДАТАК   Б – 14.06.2022.

ВРЕМЕ: 13:00

I ГРУПА – Учионица 308 – Млађеновић В.

II ГРУПА – Учионица 307 – Обрадовић А.

 

КОМИСИЈА:

1.Млађеновић В.

2.Обрадовић А.

3.Соц. партнер

 

           ШТ 41  

        Шумарски техничар

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ

09.06.2022. 

ВРЕМЕ:   09:00- УЧ. 201

 

KOMИСИЈА: 1.Ковачевић А

                         2.Јанковић И.

                         3.Савић М.

 

ЗАШТИТА ШУМА

09.06.2022. У 09:30 – УЧ. 201

 

KOMИСИЈА: 1.Ковачевић А.

                         2.Савић М.

                         3.Перовић Ђ.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

09.06.2022. У 12:00 – УЧ. 202

 

КОМИСИЈА:

1.Керезовић С.

2.Марушевић Ј.

3.Јанковић И.

 

БИОЛОГИЈА

09.06.2022. У 11:00  уч.201

 

КОМИСИЈА:

1.Попара-Конаков М.

2.Јованов .

3.Јанковић И.

 

 

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ДАТУМ: 10.06.2022.

ВРЕМЕ:   12:30 – УЧ.201

               

KOMИСИЈА: 

1.Ковачевић А.

2.Савић М.

3.Јанковић И.    

 

            ПА 41  

                             Техничар за пејзажну архитектуру

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.06.2022. 

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА

ВРЕМЕ:  13:00- УЧ. 306

KOMИСИЈА:

1.Јанковић И.

2.Туцић В.

3.кораћ М.

БОТАНИКА И БИОЛОГИЈА

ВРЕМЕ:  12:00- УЧ. 306

КОМИСИЈА:

1.Јованов Т.

2.Попара-Конаков М.

3.Кораћ М.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ВРЕМЕ:  12:30- УЧ. 202

КОМИСИЈА:

1.Керезовић С.

2.Марушевић Ј.

3.Кораћ М.

 

 

 

 

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ВРЕМЕ: 13:00 – УЧ. 306

КОМИСИЈА:

1.Кораћ М.

2.Туцић В.

3.Јанковић И.

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ДАТУМ: 10.06.2022.

ВРЕМЕ:  12:30 – уч.306 

 

KOMИСИЈА:

1.Кораћ М.

2.Мошорински М.

3.Туцић В.    

 

 

ТАПЕТАР-ДЕКОРАТЕР

                 ГАГАРИНОВА 1

 

                                        

ДАТУМ: 08.06.2022.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА:

1.Анђелић И.

2.Матић Д.

 3.Соц.партнер

 

        СТОЛАР

            ГАГАРИНОВА 1

 

ЗАДАТАК А

ДАТУМ: 08.06.2022.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА: 

1.Тот С

2.Млађеновић В.

3.Соц.партнер

 

ЗАДАТАК Б

ДАТУМ: 09.06.2022.

ВРЕМЕ ОД 08:00

КОМИСИЈА: 

1.Тот С.

2.Млађеновић В.

3.Соц.партнер

 

 

 

У Новом Саду                                                               Помоћник директора

31.05.2022.год.                                                            Дамјановић Бранислав

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА

МАТУРСКОГ ИСПИТА (редовног и ванредног)

ЈУНСКИ РОК ШК. 2021/2022. ГОДИНЕ

ГРАФИЧАРСТВО

 

08.06.2022. у Браће Рибникар

Матурски писмени испит из  Српског језика и књижевности 

од 14 – 18 часова

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА

Разреди : Граф 41, Граф 42, Граф 43 и Граф 45

1.Средојевић Р.      

2.Поповић Ј.

3.Губик Н.

 

ДЕЖУРСТВО У 14:00 часова

 

Граф 41  у 14:00

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 301 – Алајица Д.

II ГРУПА – Учионица 302 – Тасић Д.

 

 

Граф 42  у 14:00

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 303 – Ваван И.

II ГРУПА – Учионица 304 – Вајнбергер-Михелчић С.

 

Граф 43  у 14:00

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 001 – Бубало-Остовић М.

II ГРУПА – Учионица 002 – Зидаревић-Крстић З.

 

 

Граф  45  у 14:00

 

ДЕЖУРСТВО

I ГРУПА – Учионица 003 – Милошевић Н.

II ГРУПА – Учионица 004 – Ћирић В.

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЖУРНИ: Милекић К. Оторанов Б.

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ 

СТРУЧНО   – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 

14.06.2022. у 10:00

 

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

ГРАФ-42

ДЕЖУРСТВО:

група – УЧИОНИЦА 301 – Ваван Ивана

II група – УЧИОНИЦА 302 – Вајнбергер-Михелчић С.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

ГРАФ-45

група – УЧИОНИЦА 303 – Пивнички Иван

II група – УЧИОНИЦА 304 – Радованов Ђорђе

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ 

СТРУЧНО   – ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ТЕСТОВА

 

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

 

ГРАФ-42

1.Чубрило Д.

2.Јурик Ж.

3.Исаков Т.

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

 

ГРАФ-45

1.Анђелић Б.

2.Пјешчић Т.

3.Вуковић-Визи Ј.

 

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ФОТОГРАФ – Граф 41

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 14.06.2022.    у  14:00      Уч.103

Комисија:

1.Марушевић Ј.

2.Петровић С.

3.Одељенски старешина

 

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ – 14.06.2022. у 16:30   Уч.103

Комисија:

1.Дојков В.

2.Милошевић С.

3.Одељенски старешина

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ – Граф 43

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 14.06.2022. у 15:30  Уч. 101

Комисија:

1.Марушевић Ј.

2.Петровић С.

3.Одељенски старешина

 

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ – 14.06.2022. у 13:30

Уч.101

Комисија:

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Одељенски старешина

 

МАТЕМАТИКА – 08.06.2022. у 13:00  Уч.101

Комисија:

1.Петровић Т.

2.Загорац Д.

3.Одељенски старешина

   

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ – Граф-42

09.06.2022.  од 08:00   – 14:00 часова

 

Радионице графичке припреме

I ГРУПА   08:00  – 13:00   Уч.001

Комисија:

1.Чипе И.

2.Патарић С.

3.Социјални партнер

 

II ГРУПА – 08:00  – 13:00    Уч.002

Комисија:

1.Ковачевић М.

2.Чубрило Д.

3.Социјални партнер

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА- Граф- 45

10.06.2022.  

 

Радионице за графичко обликовање

I ГРУПА   08:00  – 13:00   Уч.001

Комисија:

1. Жуљевић С.

2.Малиновић Н.

3.Социјални партнер

 

 

II ГРУПА – 08:00  – 13:00    Уч.002

Комисија:

1. Савановић-Белић Б.

2.Пјешчић Т.

3.Социјални партнер

 

 

 

ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА

ФОТОГРАФ Граф-41

 

10.06.2022. у 14:00 часова    Фото-лабораторија Бр.Рибникар

Koмисија:

1.Јабланов Д.

2.Милошевић С.

3.Одељенски старешина

 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ Граф-43

 

10.06.2022. у 14:00  Уч.303

Комисија:

1.Ковачевић М.

2.Јурик Ж.

3.Четојевић О.

 

 

У Новом Саду                                                   Помоћник директора

31.05.2022.год.                                                           Ћаћић Горан

У СРЦУ ФРУШКЕ ГОРЕ НАЈБОЉИ

У СРЦУ ФРУШКЕ ГОРЕ НАЈБОЉИ

 

Од 19.-21. маја ове године, пут такмичења нас је одвео у Руму, средиште равног и плодног Срема, смештеног између две реке Дунава и Саве у подножју прелепе Фрушке горе.

XXVI  Републичко такмичење текстилних и кожарских школа Републике Србије је отворено у великој сали Културног центра „Брана Црнчевић“  у Руми.

У оквири свечаног отварања такмичења била је и модна ревија на којој смо и ми учествовали.

 

 

 

 

 

 

Нашу малу, веселу екипу чинили су с лева на десно:

Ноеми Папуга, Т42;

Оливера Голуб, Т42;

Милица Крнета, К21;

Анастасија Микић, К21 и

Дуња Гвозденовић, Т23.

 

За време такмичарског дела били смо у прилици да посетимо следеће компаније у Руми и то.

 • „Afrodite Mode Collection“ , бави се производњом и продајом женске модне конфекције. Синоним је за префињеност, елеганцију, отменост и врхнски квалитете уз изузетно атрактивне цене. Препознатљив стил је преточен у три модне линије које носе назив „Modern W
 • oman“, „Business Look“ и „Lady Plus“ као линија која је намењена дамама пунијег стаса. Све моделе креира дизајн центра компаније AMC.

 

 • HealthCare EUROPE d.o.o., настали као перспективна инвестиција сведског лидера у производњи меморијске пене и PU пене, кинеског гиганта HealthCare Co. Због комплетног производног циклуса који се одвија унутар фабрике , способни су да у сваком тренутку понуде адекватан одговор на различите потребе тржишта.

 

 • Компанија „Adriana.tex“, послује у саставу италијанске компаније „Calzedonia“ од 2012.године. Баве се производњом предивних купаћих костима.

На XXVI Републичком такмичењу текстилних и кожарских школа Србије, ученице наше школе су постигли изванредне резултате. А резултати су:

 

 

 

 

1.место: Дуња Гвозденовић, ученица Т23 одељења,

дисциплина: „Текстилни материјали“,

ментор: Драгана Зубић

 

 

 

1.место: Ноеми Папуга,

ученица Т42 одељења,

дисциплина: „Моделовање и израда кројних делова“,

ментор: Мирослава Дедин

 

 

 

 

 

 1. место: Милица Крнета,

ученица К21 одељења,

дисциплина: „Кожарски материјали“,

ментор: Ивица Крстић

 

 

 

 

 

 1. место: Оливера Голуб,

ученица Т42 одељења,

дисциплина: „Израда одевног предмета од текстилних материјала“,

ментор: Ана Бовђиш

 

 

 

 

 

 

 1. место: Анастасија Микић, ученица К21 одељења,

дисциплина: “Кожарски материјали“,

ментор: Ивица Крстић

 

 

 

 

И овог пута наши такмичари су са својим менторима још једном успешно показали своје знање, вештине и таленат.

 

 

Мирослава Дедин

Ваљево – Републичка смотра рецитатора

Ваљево – Републичка смотра рецитатора

Учествовали смо на 53. Републичкој смотри рецитатора „Песниче народа мог“ где су одмеравали лепоту казаних стихова рецитатори из свих крајева наше земље. Смотра је одржана 14. маја 2022. године у Културном центру Ваљева. Посебно су се истакли учесници из Војводине који су након предтакмичења ушли у финални избор. Наиме, после представљања 34 такмичара у категорији старијег узраста, одабрано је укупно осам финалиста, од којих је петоро било из Војводине, а међу њима је била и наша Леа Блатњицки, ученица првог разреда одељења А11 (архитектонски техничар). Она је рецитовала песму „Један“ на словачком језику, чији је аутор музичка група Пиар Мјузик.

Након поновног наступа у финалном делу такмичења, Леа је остварила исти број бодова као и другопласирана и трећепласирана учесница смотре. На то смо веома поносни као и на достигнути ниво такмичења.

Лепа реч, далеко се чује.

Браво Леа, нама си најбоља.

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ    ЈУНСКИ РОК ШК.2021/2022.год. Браће Рибникар ГРАФИЧАРСТВО

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ   

ЈУНСКИ РОК ШК.2021/2022.год.

Браће Рибникар

ГРАФИЧАРСТВО

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ-Средојевић

Константиновић – ГРАФ-41

Апић – ГРАФ-45

 

ПИСМЕНИ      30.05.2022. у 13:25  

УСМЕНИ         31.05.2022. у 13:30  

 1. Средојевић Р.
 2. Вукчевић М.
 3. Одељенски старешина

МАТЕМАТИКА-Петровић Т.

Бечејац – ГРАФ-41

 

ПИСМЕНИ      30.05.2022. у 13:25  

УСМЕНИ         31.05.2022. у 14:30  

 1. Петровић Т.
 2. Загорац Д.
 3. 3.Одељенски старешина

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК- Кокић

Николић Н. – ГРАФ-43 – немачки

Станивуковић Д. – ГРАФ-43 – немачки

Станишевски – ГРАФ-43 – немачки

 

 

ПИСМЕНИ      27.05.2022. у 12:00  

УСМЕНИ         02.06.2022. у 12:00  

 1. Кокић Ђ.
 2. Марушевић Ј.
 3. Одељенски старешина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-Марушевић

Константиновић – ГРАФ-41

 

ПИСМЕНИ      01.06.2022. у 12:00  

УСМЕНИ         02.06.2022. у 12:00  

 1. Марушевић Ј.
 2. Петровић С.
 3. Одељенски старешина

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ – Лер Ф.

Николић Н. – ГРАФ-43

Станивуковић Д. – ГРАФ-43

 

Усмени – 30.05.2022. у 13:30  

 1. Лер Ф.
 2. Топић Ј.

3. Одељенски старешина

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ

 Апић А. – Граф-42 

 

Усмени испит 30.05.2022. у 14:30

 1. Малиновић Н.
 2. Савановић-Белић Б.
 3. Одељенски старешина

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

 Јефтић Н. – Граф-42 

 

Усмени испит 02.06.2022. у 13:30

1.Бубало-Остовић М.

2.Зидаревић-Крстић З.

3.Марић Н.

4.Одељенски старешина

ФИЛОЗОФИЈА

Станивуковић Д. – ГРАФ-43

 

Усмени испит 02.06.2022. у 13:30

1.Бубало-Остовић М.

2.Зидаревић-Крстић З.

3.Марић Н.

4.Одељенски старешина

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Бечејац Ј.     – ГРАФ-41

 

Усмени испит 02.06.2022. у 13:30

1.Бубало-Остовић М.

2.Зидаревић-Крстић З.

3.Марић Н.

4.Одељенски старешина

 

Покрајинска смотра рецитатора

Покрајинска смотра рецитатора

На 52. Покрајинској смотри рецитатора „Песниче народа мог“ која је одржана у Сечњу, у недељу, 10. априла 2022. године, учествовала је и наша школа. Представљала нас је ученица првог разреда, А11 одељења, Леа Блатњицки, победница Зонске смотре рецитатора, одржане у Бачу, крајем марта. Најбољи рецитатори Војводине су се надметали сјајним стиховима за пласман на републичку смотру. После избора у ужи круг и добијања златне дипломе као посебно значајног признања, Леа Блатњицки је одабрана међу девет најбољих рецитатора Војводине који ће се представити у Ваљеву,  на Републичкој смотри рецитатора. Песма „Један“ аутора групе Пиар Мјузик чуће се и Ваљеву, 14. маја 2022. године у Леиној надахнутој интерпретацији.

Пријава ванредних испит Браће Рибникар

Пријава ванредних испита за јунски испитни рок је од 16. до 27. маја 2022.године за објекат у Браће Рибникар и објекат у Гагариновој. Распоред полагања испита у јунском року биће објављен после пријаве испита.

План уписа 2022-2023

План уписа 2022-2023

XXIV Републичко такмичење ученика средњих стручних школа из подручја рада Шумарство и обрада дрвета

XXIV Републичко такмичење ученика средњих стручних школа из подручја рада Шумарство и обрада дрвета

 

У периоду од 08. до 10. априла 2022. године одржано је XXIV Републичко такмичење ученика средњих стручних школа из подручја рада Шумарство и обрада дрвета. Домаћин такмичења је била Шумарска школа из Краљева, која се потрудила да обезбеди све услове како би се успешно реализовало такмичење из свих дисциплина. У такмичењу је учествовало 11 школа (Суботица, Нови Сад, Апатин, Сремска Митровица, Београд, Крушевац, Сурдулица, Ивањица, Ужице, Крагујевац, Краљево), као и гости из иностранства (Чешка, Мађарска, Северна Македонија, Албанија, Бугарска). У истом периоду је одржано и Међународно такмичење “Млади секач“ из шумарских дисциплина, где је наш колега Мирослав Савић имао част да буде судија. Поздравна реч домаћина одржала се на летњој сцени у дворишту Шумарске школе и пригодним програмом најављен почетак такмичења, где су наступили школски хор и рецитаторско-драмска секција, као и певачи и играчи Културно-уметничког друштва “Абрашевић“. Директор школе Зоран Николић поздравио је учеснике такмичења, а такмичење је свечано отворио заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић.

Ученици су остварили одличне резултате. Нашу школу представљала је екипа састављена од најбољих ученика које су одабрали њихови ментори, а на челу тима били су директор Жељко Савић и помоћник директора Бранислав Дамјановић. Екипу су сачињавали ученици: Ања Марић – Дто41 (ментор: Анђела Обрадовић); Јована Перески – Дто41 (ментор: Анђела Обрадовић); Јелена Бурић – Дто11, Ивана Новак – Дто21, Драган Мишић – Дто31 (ментор: Јелена Булатовић); Тијана Маринчић – Дто41 (ментор: Верица Малинић); Тошица Миодраговић – Д32 (ментор: Стјепан Тот); Милица Ђурђевић – Д32 (ментор: Анђелка Радовановић); Катарина Плачков – Па41 (ментори: Мара Кораћ и Марија Мошорински); Валентина Ћурчић – Па41 (ментор: Верица Туцић); Влада Панић и Душан Козарчић – Шт21 (ментори: Анкица Ковачевић и Мирослав Савић).

Наши такмичари истакли су се у следећим дисциплинама:

Обрада дрвета

Техничко цртање:

 • 1. место – Ања Марић – Дто41

(ментор: Анђела Обрадовић)

Практичан рад – тапетар:

 • 2. место – Милица Ђурђевић – Д32

(ментор: Анђелка Радовановић)

Технологија материјала:

 • 3. место – Јована Перески – Дто41

(ментор: Анђела Обрадовић)

Пејзажна архитектура

Цвећарство и декоративна дендрологија:

 • 2. место – Катарина Плачков – Па41

(ментори: Мара Кораћ и Марија Мошорински)

Аранжирање биљног материјала:

 • 2. место – Валентина Ћурчић – Па41

(ментор: Верица Туцић)

У екипном пласману наши ученици донели су три пехара, освојивши друго место из области Пејзажне архитектуре и из области Шумарства, као и друго место на Међународном такмичењу “Млади секач“ из шумарског полигона.

Свечана додела награда одржана је у амфитеатру школе, након чега је уследила свечана вечера, а повратак кући смо оплеменили и посетом манастиру Жича.

Анђела Oбрадивић Јурик

Моје је право да знам своја права и обавезе

Моје је право да знам своја права и обавезе

Девет ученика другог разреда је 04-05.04.2022. године присуствовало обуци који су реализовали представници Министарство унутрашњих послова у сарадњи са Мисијом ОЕБСА и Удружењем грађана Пријатељи деце Србије. Знања која су на радионицама стекли пренеће својим вршњацима у циљу њиховог оснаживања у области превенције малолетничког криминала.
педагог Корана Милекић

 

  РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА АПРИЛ 2022.. године 

 

УТОРАК, 26. АПРИЛ

 

ПРЕДМЕТ Број

кандидата

Време

полагања

 

 

КОМИСИЈА

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 5 11,40 Зубић Драгана
      Килибарда Ј.
      Москаљ Р.
МАТЕМАТИКА (П) 5 9,30 Вујанић С.
      Б.Б. Милка
      Јаковљев Б.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 1 11,30 Ковачевић Д.
      Јовичић Г.
      Ботошки Г.
ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 2 11,30 Зубић Драгана
      Килибарда Ј.
      Москаљ Р.
ПРАКТИЧНА НАСТАВА 2 13,00 Гњатовић М.
      Бовђиш А.
      Вајнбергер В.
ВЕРСКА НАСТАВА 1 11,00 Ботошки Г.
      Момиров Б.
      Ковачевић Д.
ЛИКОВНА КУЛТУРА 1 14,30 Николић Б.
      Богуновић Н.
      Јовановић К.

 

СРЕДА, 27. АПРИЛ

 

ПРЕДМЕТ Број

кандидата

Време

полагања

 

 

КОМИСИЈА

 

 

МАТЕМАТИКА (У) 5 12,00 Вујанић С.
      Б.Б. Милка
      Јаковљев Б.
ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ 3 13,00 Ђаковић Т.
      Богуновић Н.
      Анђелковић З.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (П) 1 10,00 Аврамовић А.
      Пивнички Д.
      Чорда Р.
ПРАКТИЧНА Н.- ГАЛАНТЕРИЈА 1 13,00 Рамадановик К.
      Крстић И.
      Вајнбергер В.

 

 

ЧЕТВРТАК, 28. АПРИЛ

 

ПРЕДМЕТ Број

кандидата

Време

полагања

 

 

КОМИСИЈА

 

 

КОНСТРУКЦИЈА И М. ОДЕЋЕ 2 15,10 Москаљ Р.
      Килибарда Ј.
      Бјелић С.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 1 12,00 Стоилковић Д.
      Бењак Ф.
      Видић С.
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 4 10,30 Прибиш М.
      Ваван И.
      Перковић Д.
СРПСКИ Ј. И К. (П) 4 9,00 Белић С.
      Марковић Д.
      Крупљанин Л.
ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ 1 14,25 Шолаја Маја
      Москаљ Р.
      Богуновић Н.

 

ПЕТАК, 29. АПРИЛ

 

ПРЕДМЕТ Број

кандидата

Време

полагања

 

 

КОМИСИЈА

 

 

СРПСКИ Ј. И К. 4 11,30 Белић С.
      Марковић Д.
      Крупљанин Л.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (У) 1 10,00 Аврамовић А.
      Пивнички Д.
      Чорда Р.

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

 

Април 2022. године

 

Р.Б. КАНДИДАТ ДАТУМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА  
  26.04.2022. 27.04.2022. 28.04.2022. 29.04.2022.
1. Сара Вукомановић   ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 11,40   КОНСТРУКЦИЈА ОДЕЋЕ 15,10  
  ПРАКТИЧНА НАСТАВА 13,00   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 12,00  
2. Теодора Ћубић   ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 11,40      
         
3. Дајана Коска   ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 11,40   ПРЕДУЗЕТНИШТВО 10,30  
  МАТЕМАТИКА (П) 9,30 МАТЕМАТИКА (У) 12,00 СРПСКИ Ј. И К. (П) 9,00 СРПСКИ Ј. И К. (У) 11,30
4. Марија Курешевић   ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 11,40   ПРЕДУЗЕТНИШТВО 10,30  
  МАТЕМАТИКА (П) 9,30 МАТЕМАТИКА (У) 12,00 СРПСКИ Ј. И К. (П) 9,00 СРПСКИ Ј. И К. (У) 11,30
5. Мајда Кишгеци   ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ 11,40   ПРЕДУЗЕТНИШТВО 10,30  
  МАТЕМАТИКА (П) 9,30 МАТЕМАТИКА (У) 12,00 СРПСКИ Ј. И К. (П) 9,00 СРПСКИ Ј. И К. (У) 11,30
6. Мирјана Шормаз   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 11,30 ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ 13,00 ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ 14,25  
         
7. Филип Мирковић   ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 11,30 ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ 13,00    
  ЛИКОВНА КУЛТУРА 14,30      
8. Тамара Опачић   ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 11,30 ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ 13,00    
         
9 Јелена Топлица   ПРАКТИЧНА НАСТАВА 13,00   КОНСТРУКЦИЈА И М. ОДЕЋЕ 15,10  
         
10. Дамјан Вукчевић     ПРАКТИЧНА Н.- ГАЛАНТЕРИЈА 13,00    
         
11. Јелена Радојчић   ВЕРСКА НАСТАВА 11,00 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (П) 10,00 ПРЕДУЗЕТНИШТВО 10,30 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (У) 10,00
  МАТЕМАТИКА (П) 9,30 МАТЕМАТИКА (У) 12,00 СРПСКИ Ј. И К. (П) 9,00 СРПСКИ Ј. И К. (У) 11,30
12 Миа Алексић   МАТЕМАТИКА (П) 9,30 МАТЕМАТИКА (У) 12,00    
         

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ АПРИЛСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2021/2022.год. Гагаринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА (1К)

26.04.2022. У 9,30     (Писмени део испита)

27.04.2022. У 12,00         (Усмени део испита)

1.Вујанић Светлана

2. Б. Б. Милка

3.Јаковљев Богданка

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (1К)

28.04.2022. У 9,00     (Писмени део испита)

29.04.2022. У 11,30         (Усмени део испита)

1.Белић Славица

2.Марковић Душан

3.Крупљанин Лидија

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1К)

27.04.2022. У 10,00     (Писмени део испита)

29.04.2022. У 10,00         (Усмени део испита)

1.Аврамовић Ана

2.Пивнички Дубравка

3.Чорда Ратка

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (1К)

26.04.2022. У 11,30

1.Ковачевић Данијела

2.Јовичић Горан

3.Ботошки Горан

ГЕОДЕЗИЈА (3К)

28.04.2022. У 12,40

1.Иванишевић Дејан

2.Шормаз Сузана

3.Бугарин Тања

ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА (2К)

29.04.2022. У 12,40

1.Иванишевић Дејан

2.Видић Немања

3.Квочка Мирослав

СОЦИОЛОГИЈА  (1К)

27.04.2022.  У14,25

1.Бубало О. Мирјана

2.Марић Нада

3. Алексић Снежана

ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ (2К)

28.04.2022. У 13,00

1.Иванишевић Дејан

2.Шормаз Сузана

3.Бугарин Тања

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА  (1К)

26.04.2022.  У 13,35

1.Јаковљевић Драгана

2.Варга С. Бојана

3.Квочка Мирослав

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (1К)

26.04.2022.  У 13,35

1.Јаковљевић Драгана

2.Варга С. Бојана

3.Квочка Мирослав

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ  (1К)

27.04.2022.  У 16,15

1.Ћурчић Маја

2.Шљивар Милица

3.Страживук Адријана

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ  (1К)

26.04.2022.  У 13,35

 

1.Јаковљевић Драгана

2.Варга С. Бојана

3.Квочка Мирослав

ТЕНОЛОГИЈА РАД СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ –РУКОВАЛАЦ ГРАЂ.МЕХАН. (1К)

28.04.2022. У17,00

1.Пузић Владимир

2.Андрић Стефан

3.Шљивар Милица

 

Наши рецитатори у Бачу

Ученици наше школе су учествовали на традиционалној Зонској смотри рецитатора „Песниче народа мог“ која је одржана у Бачу, у суботу, 26. априла 2022. године.
У веома јакој конкуренцији од тридесет и шест учесника у категорији старијег узраста нашу школу су представљали победници Градске смотре рецитатора: Анђела Божић (Дто21), Јован Ковачевић (Гео21), Вељко Ђилас (Х21), Влатка Пантовић (А21) и Леа Блатњицки (А11).
Ученица првог разреда, Леа Блатњицки, из одељења архитектонски техничар (А11), пласирала се на Покрајинску смотру рецитатора говорећи на словачком језику стихове песме „Једен“ чији је аутор Пиар Мјузик.
Навијамо за Леу, 10. априла у Сечњу.

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК Шк. 2021/2022.год. Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (2к)

11.04.2022. у 14:20                 (Писмени део испита)

12.04.2022. у 11:50                 (Усмени део испита)

1.Губик Н.

2.Вукчевић М.

3.Тркуља З.

ФИЗИКА  (3к)

11.04.2022.  у  12:00        

1.Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Јованов Т.

ИСТОРИЈА  (1к)

11.04.2022.  у  13:30      

                     ГАГАРИНОВА 1 **** ЗБОРНИЦА  

1.Пивнички И.

2.Радоњић Н.

3.Бубало-Остовић М.

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (1к)

11.04.2022. у 11:50

1. Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Милекић К.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  (1к)

11.04.2022. у 14:30

1. Жегарац С.

2.Милекић К.

3.Пјешчић Т.

ВЕРСКА НАСТАВА  (1к)

12.04.2022. у 15:15

1. Куриџа С.

2.Поповић Ј.

3.Милекић К.

ХЕМИЈА  (2к)

12.04.2022.  у  13:30        

1.Савић З.

2.Стевановић М.

3.Лер Ф.

МАТЕМАТИКА  (2 к)

12.04.2022.  у 16:15              (Писмени део испита)

13.04.2022.  у 10:55              (Усмени део испита)

1.Надрљански К.

2.Загорац Д.

3.Петровић Т.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (изборни)  (1к)

13.04.2022. у 14:30                 (Писмени део испита)

13.04.2022. у 14:30                 (Усмени део испита)

1. Петровић С.

2.Марушевић Ј.

3.Ћирић В.

РУСКИ ЈЕЗИК  (1к)

13.04.2022. у 14:30                 (Писмени део испита)

13.04.2022. у 14:30             (Усмени део испита)

1.Тегелтија-Д.В.

2.Марушевић Ј.

3.Петровић С.

СОЦИОЛОГИЈА  (1к)

13.04.2022.  у  14:20 

               ГАГАРИНОВА 1 **** ЗБОРНИЦА      

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М.

3.Зидаревић-Крстић З.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2к)

13.04.2022. у 14:20

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 

3.Зидаревић-Крстић З.

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  (1к)

13.04.2022.  у  14:20     

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)   

1.Бубало-Остовић М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-Крстић З.

 

ГРАФИЧАРСТВО

АПРИЛСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-штампа (4к)

11.04.2022. у 9:00

                   ГАГАРИНОВА 1 **** ШТАМПАРИЈА  

1.Анђелић Б.

2.Четојевић О.

3.Фанчевић З.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-фотограф  (1к)

26.04.2022. у 11:00                              ФОТОСТУДИО

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Милошевић С.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-фотограф  (1к)

26.04.2022. у 11:00

                                                ФОТОСТУДИО                     

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Милошевић С.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-штампа  (2к)

26.04.2022. у 11:50                              

1.Ковачевић М.

2.Јурик Ж.

3.Малиновић Н.

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ СА ТЕОРИЈОМ ФОРМЕ  (1к)

26.04.2022. у 12:40                              

1.Савановић-Б.Б.

2.Жуљевић С.

3.Вуковић-Визи Ј.

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ  (1к)

26.04.2022. у 12:40                                

1.Малиновић Н.

2.Јаковљевић Д.

3.Јурик Ж.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ  (2к)

28.04.2022. у 11:45

1.Јурик Ж.

2.Ковачевић М.

3.Анђелић Б.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (3к)

29.04.2022. у 12:35

1.Дојков В. 2.Вуковић-Визи Ј.

3.Јаковљевић Д.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-обликовање  (2к)

13.04.2022. у 12:00

       ГАГАРИНОВА 1*** КАБИНЕТ ОБЛИКОВАЊА                                      

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Б.Б.

3.Пјешчић Т.

 

   

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

АПРИЛСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ШУМСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  (1к)

29.04.2022. у 12:00          

1.Јанковић И.

2.Ковачевић А.

3.Дамјановић Б.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА  (1к)

29.04.2022. у  12:00           

1.Дамјановић Б.

2.Јанковић И.

3.Ковачевић А.

ЗАШТИТА  ШУМА (1к)

26.04.2022. у 10:00      

1Станковић Р.

2.Перовић Ђ.

3.Савић М.

ЛОВСТВО  (1к)

26.04.2021. у 10:00             

1.Перовић Ђ.

2.Станковић Р.

3.Савић М.

ГАЈЕЊЕ ШУМА   (1 к)

26.04.2022. у 10:00          

1.Савић М.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ГЕОДЕЗИЈА  (1к)

26.04.2022. у 10:00              

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Перовић Ђ.

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА  (1к)

28.04.2022. у 16:00              

1.Ковачевић А.

2.перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ДЕНДРОЛОГИЈА СА ФИТОЦЕНОЛОГИЈОМ  <%2

Семинар за наставнике почетнике

Семинар за наставнике почетнике
Развојне карактеристике адолесценције, Бојана Оторанов
Стандарди, компетенције и оцењивање, Маријана Музека
Мотивација, примери добре праксе, Лидија Крупљанин

Ко сам ја – самопроцена интересовања.

У оквиру каријерног вођења и саветовања завршних разреда које спроводи педагошко – психолошка служба реализује се радионица Ко сам ја – самопроцена интересовања.

ГРАДСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“

 

У нашој школи је 13.03.2022. одржана Градска смотра  рецитатора „Песниче народа мог“. Учествовало је преко 70 рецитатора подељених у три узраста, млађи, средњи и старији.

Нашу школу је представљало 9 рецитатора: Анђела Божић, Влатка Пантовић, Јован Ковачевић, Јована Коларски, Вељко Ђилас, Михајло Вјештица, Михајло Стојчић, Катерина Делиџакова, Леа Блатњицки.

На даље такмичење, регионалну смотру која се одржава 27.03.2022. у Бачу су се пласирали: Леа Блатњицки А11 са песмом „Једен“ коју је говорила на словачком језику, Анђела Божић Дто21. и песма „Плава гробница“ ментор је била проф. Марија Вукчевић, Влатка Пантовић А21 са песмом „Светлост изненада“, Јован Ковачевић Гео21 и песма „Сто вукова“ ментор проф.Весна Милошевић, Вељко Ђилас Х21 песма „Обични стихови“ ментор Пламенка Лаћарац.

Пријава ванредних испита за априлски испитни рок

Пријава ванредних испита за априлски
испитни рок је од 14.03.2022. до
25.03.2022.године

Радионица реализована на Сајму образовања.

Наши ученици другог разреда присуствовали су радионици за средњосколце у оквиру представљања пројекта Државна матура, у организацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине. Радионица је реализована на Сајму образовања.

Oбележавањe дана Хосе Мартијa

Поводом обележавања дана Хосе Мартија 25.02.02022. библиотеку наше школе је посетио амбасадор Републике Кубе у Србији, Његова екселенција Гарсија Триста дел Тодо са супругом др Мајром Рејес  Рикардо. Том приликом, амбасадор се обратио пристуним ђацима, професорима и гостима истичући колико значај има Хосе Марти „најуниверзалнији Кубанац“ за кубански народ.

Директор школе, Жељко Савић је нагласио пријатељство две земље и два народа.

Поред амбасадора, у посети су били и народни посланик Љубиша Стојмировић који је председник Посланичке групе пријатељства са Републиком Кубом, као и представници покрајинске и градске власти.

Ученици наше школе,  Вељко Ђилас, Михајло Вјештица, Михајло Стојчић, Николина Дрлић, Виктор Кајдочи,  заједно са децом из удружења „Бегечка Нана“ су извели драматизацију стихова и биографских података из живота Хосе Мартија као и две фолклорне кореографије.

Повод за овај догађај је чињеница да школска библиотека од 1988. носи назив „Хосе Марти“ .

Учећи Мартијеве речи, ученици су схватили да су његови вредности слободе, части, достојанства универзалне и вечите. Учећи Мартијеве речи, ученици су схватили да су његови вредности слободе, части, достојанства универзалне и вечите.

библиотекар: Пламенка Лаћарац

 

 

Друго место на окружном првенству

Наше ученице су заузеле друго место на окружном првенству у спортској гимнастици и пласирале се на међуокружно првенство. Школу су представљале следеће ученице: Аћимовић Сања граф 41, Новачић Нађа граф 41, Вучковић Наташа граф 33, Поповић Теодора А 21, Новачић Вања Т 13. Морам да напоменем да смо, у последњих десетак година, једина школа која је у континуитету излазила на такмичења у женској гимнастици. Наше ученице, које нису активне гимнастичарке и баве се другим активностима, су уложиле доста труда и залагања припремајући се заједно са ментором у соколском дому од 7:30 до 9:00. Ово је показатељ да када се нешто жели, уз труд и рад ни резултати не изостају. Међуокружно такмичење се одржава 09.03.2022.

проф. физичког васпитања Видић Свето

Самопроцена знања и вештина

У оквиру каријерног вођења и саветовања које спроводи педагошко – психолошка служба, реализује се радионица
“ Самопроцена знања и вештина “ са одељењима завршних разреда.

Обележен дан сећања на Хосе Мартија у ТШ „Милева Марић Ајнштајн“

НОВИ САД –

Чланица Градског већа за образовање Дина Вучинић посетила је Техничку школу „Милева Марић-Ајнштајн“ где је заједно са амбасадором Републике Кубе Њ.Е. Густавом Триста дел Тодом присуствовала обележавању Дана сећања на Хосе Мартија у библиотеци школе, која носи назив по том великом песнику и борцу за слободу.

„Више од једне деценије Град Нови Сад подржава један од највећих и најпрепознатљивијих салса фестивала у овом делу Европе ,,Цубанеро Салса Фестивал” и тиме доприноси популарисању кубанске културе у граду. Наш град поносно носи титулу Европске престонице културе. Искористили смо прилику да развијемо културну инфраструктуру, унапредимо имиџ града, развијемо туристичку привреду и ове године Нови Сад је тачка окупљања уметника из целог света. Желим да истакнем да је Град Нови Сад у последњих осам година имао огромна улагања у образовање и сваке године издвајамо преко шест милијарди динара у те сврхе. Поносни смо што ту не стајемо јер већ сада су нам познати велики пројекти које ћемо реализовати у наредне две године“, рекла је Дина Вучинић.

Амбасадор Републике Кубе Њ.Е. Густав Триста дел Тодо нагласио је да му је изузетна част што је посетио школу и што се ђаци интересују за лик и дело великог борца и како је рекао најуниверзалнијег Кубаца који је дао живот својој земљи.

Бивши, садашњи и будући ђаци Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн“ употпунили су Дан сећања на Хосе Мартија. Они су том приликом извели пригодну приредбу за госте, упознали их са животом и делом великог Кубанца, рецитовали његове стихове и одиграли сплет српских народних игара.

 

Оригинални чланак:

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/obelezen-dan-secanja-na-hose-martija-u-ts-mileva-maric-ajnstajn_1317707.html

Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 21. фебруара 2022. године

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ

РАЗВОЈА Број: 601-03-00033/24/2021-15 Датум: 18.02.2022. године Немањина 22-26

 

ШКОЛСКИМ УПРАВАМА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 21. фебруара 2022. године

Поштовани,

У циљу квалитетне организације образовно-васпитног рада у школама на територији Републике Србије у школској 2021/2022. години, посебно имајући у виду заштиту здравља ученика и запослених, спречавање ширења инфекције и заразних болести, као и остваривање права ученика на образовање, Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа на недељном нивоу, a на основу податакакоје достављају школе, утврђује модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе. Општински, односно градски штаб за ванредне ситуацију учествује у овом процесу, дајући свој предлог за примену одговарајућег модела образовно-васпитног рада, посредством надлежне школске управе.

Епидемиолошка ситуација се свакодневно прати и на основу индикатора и података доносе се одговарајуће одлуке. Истакнута су два основна елемента која представљају приоритет, a то су обезбедити остваривање права на образовање, односно континуитет и квалитет у образовно-васпитном раду и очувати здравље ученика и запослених, односно осигурати да се као и до сада, a на шта указују наведени подаци, квалитетан образовно-васпитни рад остварује у безбедном окружењу.

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 18.02.2022. године, у складу са стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022. годину, донео je следећу

ОДЛУКУ

 1. Све основне и средње школе у Републици Србији примениће од понедељка
  21. фебруара 2022. године први модел организације образовно-васпитног
  рада – непосредно остваривање образовно-васпитног рада.

 

НАПОМЕНА: Када у основној или средњој школи, због одсуства заражених/изолованих наставника не може да се организује континуирано остваривање непосредног образовно-васпитног рада у утврђеном моделу, директор школе треба да се обрати надлежном заводу за јавно здравље за процену епидемиолошке ситуације и надлежној школској управи ради добијања сагласности за остваривање наставе на даљину у периоду од највише пет календарских дана. За ову сагласност директор школе се може обратити за рад школе у целини, само за једну смену или за посебну организациону јединицу (издвојено одељење) када не може да се обезбеди остваривање најмање 40% часова према распореду.

 1. Образовно-васпитни рад у школама за ученике са сметшама у развоју и
  инвалидитетом, музичким и балетским, као и школама за образовање
  одраслих, због своје специфичности, обавља се према претходно донетој
  одлуци Тима и у складу са упутствима достављеним од стране Министарства,
  уз уважавање потреба ученика и полазника и у њиховом најбољем интересу.

Претходно донете одлуке остају и даље на снази за организацију образовно-васпитног рада.

 1. Поступак код појаве случајева инфекције код ученика у школама

У ситуацијима када се појаве случајеви инфекције вирусом SARS-CoV-2 код ученика, родитељ о томе обавештава школу.

Уколико се у једном одељењу појаве два или више случајева инфекције, директор школе организује рад у школи према следећим инструкцијама:

 • Уколико се ради о одељењима са 16 или мање ученика, након појаве три оболела ученика у одељењу прелазак на трећи модел у трајању од пет календарских дана се налаже само за то одељење.
 • Уколико се ради о одељењима са 17 и више ученика, након појаве два случаја, то одељење се дели на две групе и наставља рад no другом (комбинованом) моделу наставе. Ha групе се потом примењује поступак за одељења са 16 и мање ученика, односно након појаве нова три оболела ученика у групи прелазак на трећи модел у трајању од пет календарских дана се налаже само за ту групу.

3.3. Уколико применом раније прописаних критеријума и даље постоје елементи за разматрање преласка на трећи модел наставе целе смене или целе школе, директор, без одлагања, обавештава надлежну школску управу и територијално надлежни институт/завод за јавно здравље, који процењује ситуацију, утврђује епидемиолошке ризике и доноси коначну одлуку о којој обавештава школу.

 1. Подаци из надзора указују да постоје случајеви да ученици са симптомима респираторне инфекције (кашаљ), чак и кад имају потврђене случајеве инфекције у породици, долазе у школу, притом чак и не примењујући мере личне заштите и тиме представљају висок ризик за заражавање особа са којима долазе у контакт у школи и ван ње. Препоручује се управама школа и наставницима да апелују на родитеље да децу са симптомима не упућују у школу док не прође период изолације, односно карантина ако су у питању контакти потврђених случајева у породици.
 2. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, карактеристике омикрон соја SARS-CoV-2, обавезна je употреба заштитних маски за све запослене, ученике и трећа лица све време tokom боравка у школи. Ношење заштитних маски je обавезно за све запослене у школама, ученике и трећа лица од момента уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта. Потребно je појачати мере опште и личне хигијене (прање и дезинфекција руку), a нарочито водити рачуна о редовном проветравању и дезинфекцији свих просторија у којима бораве ученици и запослени у школи.

Изузетно, за ученике који из здравствених разлога не могу да носе маске (нпр. бронхијална астма или где постоји други здравствено оправдан разлог) о томе може да се изјасни било који педијатар који познаје здравствено стање детета и има увид у медицинску документацију. Уколико je било ко од ученика спречен да носи маску tokom боравка у школи, потребно je водити рачуна да сви остали ученици и запослени који са тим учеником/ученицом деле радни простор или долазе у блиски контакт на други начин, све време носе маске чиме се смањује ризик за заражавање. У тој ситуацији посебно je важно да школа обезбеди појачане све друге прописане заштитне мере. Овај изузетак могуће je применити на захтев родитеља и искључиво уз приложено мишљење лекара.

 1. Tokom спроведених надзора уочени су значајнији ризици за заражавање ученика и запослених у њиховим активностима ван школа, апелујемо и очекујемо од ученика и запослених у школама, као и родитеља ученика, да доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе. Посебно je важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном простору, нарочито уколико се tokom окупљања не примењују прописане мере личне заштите.
 2. Све основне и средње школе у Републици Србији су у обавези да у потпуности обезбеде примену пет кључних мера стратегије за смањење ризика.
 3. Одлука о моделима образовно-васпитног рада који ће се примењивати на територији Републике Србије од фебруара 2022. године донета je уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 4. Следећи састанак Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа биће одржан фебруара 2022. године, када ће се поново сагледати актуелна епидемиолошка ситуација ради доношења потребних мера за сузбијање ширења епидемије SARS-CoV-2.

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2021/2022.год. Гагаринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2021/2022.год.

Гагаринова 1

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА (1К)

22.02..2022.  у  11:00        (Писмени део испита)

23.02.2022. у 14:25         (Усмени део испита)

1.Б. Б. Милка

2.Јовановић К.

3.Ковачевић Мелинда

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (1 к)

21.02.2022. у  14:25    

 

1.Николић Б.

2.Ђаковић Т.

3.Ковачевић Данијела

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  (1к)

24.02.2022.  у   14:25 

1.Санковић Л.

2.Спремо Т.

3.Абутовић М.

ГЕОГРАФИЈА  (1 к)

25.02.2022.  у 14:25              

1.Марић Ј.

2.Пивнички И.

3.Белић С.

БИОЛОГИЈА (2К)

25.02.2022.  у 16:00

1.Конаков П. М.

2.Обућински А.

3.Пешка А.

ЕКОЛОГИЈА (1 к)

25.02.2022.  у 16:00

1.Конаков П. М.

2.Обућински А.

3.Пешка А.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (1 к)

24.02.2022.  у   10:10

 

1. Прибиш М.

2.Ваван И.

3.Петровић И.

УСТА И ПРАВА ГРАЂАНА (1К)

23.02.2022. у 14:35         

1. Марић Н.

2.Бубало О. М.

3.Ковачевић Мелинда

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (1К)

23.02.2022. у 16:05         

1.Ћурчић М.

2.Страживук А.

3.Петровић И.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА (1К)

24.02.2022.  у   11:00

1.Першка А.

2.Ковачевић Јасна

3.Смиљанић Д.

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (1К)

21.02.2022. У 11.00

1. Лонцо Б.

2.Бугарски А.

3. Стојановић Д.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (1К)

25.02.2022. У 16:15

1.Пешка А.

2.Циндрић М.

3.Петровић И.

СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (1К)

21.02.2022. У 13.35 (Писмени део испита)

22.02.2022. У 14:25  (Усмени део испита)

1. Стојановић Д.

2.Перковић Д.

3. Алексић С.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ (1К)

24.02.2022. У 12:40

1. Иванишевић Д.

2. Страживук А.

3.Фирањи П. Ф.

ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА (1К)

24.02.2022. У 12:40 

1. Иванишевић Д.

2. Страживук А.

3.Фирањи П. Ф.