учитавање

Arhive za април 2020

Сугестије за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину

Активности школа, наставника и ученика у остваривању наставе на даљину, које су започеле 17. марта 2020. године, прате се на основу недељних оперативних планова школа и непосредне сарадње наставника са просветним саветницима herunterladen.

Резултати праћења на нивоу свих школских управа показују да je у највећем броју школа овај комплексан процес интензиван, динамичан и што je најважније делотворан, о чему говоре повратне информације из школа и породица ученика. Иако су у појединим аспектима рада и учења уочени одређени недостаци, они се превазилазе у ходу, уз велико залагање наставника dig dogs herunterladen.

Према повратним информацијама из значајног броја школа, може се закључити да су у примени принципа и захтева формативног праћења напредовања и оцењивања ученика, наставници након месец дана организовања наставе на даљину, прикупили довољно релевантних података о напредовању ученика. Самим тим што се организована настава путем учења на даљину остварује у континуитету, стекли су се услови за давање првих бројчаних оцена, јер су у периоду који je протекао, заокружене одговарајуће програмске целине swisscom home app herunterladen.

Уколико наставници имају стручну процену да постоји основа за давање бројчаних оцена, у складу са регулативом која се односи на оцењивање ученика у основној и средњој школи, потребно je да, пре него што приступе оцењивању у периоду учења на даљину, имају у виду следеће:

  • Прве бројчане оцене за резултате учења на даљину треба да буду мотивишуће, односно подстицајне, пре свега за ученике који су у претходних месец дана показали посвећеност у учењу и чији продукти говоре о томе да су достигли очекиване исходе учења.
  • Потребно je да свака бројчана оцена има своје оправдање у релевантним подацима (доказима) који се могу пронаћи у индивидуалним или групним радовима ученика, пројектима, домаћим задацима, вежбањима, онлајн проверама и белешкама наставника о одређеним показатељима напретка у учењу spiele für windows herunterladen.

Приликом доношења одлуке о оцењивању ученика наставници треба да имају у виду кључне захтеве програма наставе и учења, очекиване исходе учења и утврђене стандарде постигнућа за крај одређеног циклуса образовања. Уколико je настава на даљину планирана у односу на наведено, очекује се да ће наставницима бити лакше да поставе критеријуме за извођење одређених бројчаних оцена amazon streaming.

–      Приликом одлучивања о томе да ли и коју оцену могу дати одређеном ученику наставници треба да имају у виду, осим мерљивих резултата, и показано залагање за учење, напор који ученици улажу, уз уважавање свих ограничења посредне комуникације (техничка ограничења).

Kao и у редовним школским условима, наставници треба да донесу одлуку о томе да ли ће се бројчана оцена односити на период једносмесечног учења или на одређену програмску тему, област или модул и то треба да забележе у педагошку документацију коју воде (електронску или писану) netflix serien downloaden handy.

Сугеришемо да се при бројчаном оцењивању започне са најбољим оценама, јер треба имати у виду механизме спољашње мотивације (добра оцена je један од покретача за даље учење). С друге стране, иако се учење одвија у неповољним околностима, треба учинити све да се код ученика задржи унутрашња мотивација за учење download the sims 4 expansion packs for free. Наставници управо указују на то да најбољи и највреднији ученици очекују од наставника да за свој рад буду оцењени, јер оцене доживљавају као потврду тога да се њихово залагање и постигнуће уочава и вреднује.

Подсећамо наставнике на то да процес оцењивања треба да буде транспарентан, a свака оцена образложена ученику и родитељу, на начин који највише одговара

 

 

успостављеним каналима комуникације wie kann man auf iphone musik herunterladen. У свакодневној комуникацији са ученицима наставници треба да најаве постепено увођење бројчаног оцењивања tokom учења на даљину у свим оним ситуацијама где постоји довољно података о степену савладаности програмских садржаја, односно о остварености очекиваних исхода учења.

Иако добре оцене могу бити значајан подстицај за даље учење, то не значи да оцењивање треба да буде необјективно, јер на тај начин можемо довести у питање остваривање очекиваних исхода учења на крају сваког разреда, a затим и примену правилника о оцењивању у којима су наведени критеријуми за оцене на петостепеној скали за бројчано оцењивање you can tik tok videos. –   Будући да до краја наставне године има још око два месеца, и да се сви надамо нормализацији услова до краја другог полугодишта, ученицима треба указивати на неопходност посвећеног учења tokom целог предстојећег наставног периода, без обзира на то да ли ће учење бити у школи или од куће. To значи да ученици треба да очекују више бројчаних оцена до краја другог полугодишта windows 1903 herunterladen.

Наставници из школа у којима се користи електронски дневник бројчане оцене треба да унесу у исти. Уколико се у школи користи штампани дневник образовно-васпитног рада, бројчане оцене ће бити унете у дневник након нормализовања стања. До тада, бројчане оцене треба редовно уписивати у педагошку документацију наставника.

Осим тога, наведене смернице треба примењивати при давању описних оцена, приликом оцењивања изборних програма/предмета и активности.

 

У односу на наведено, желимо да укажемо наставницима на то да постоји потреба да се, колико год je то могуће приликом наставе на даљину, примењују правилници о оцењивању и постојећа дидатичко-методичка упутства о оцењивању која су саставни део програма наставе и учења, све са циљем стварања услова да ученици заврше текућу школску годину.

 

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНИСТРА Број: 601-00-9/4/2020-01 Датум: 13.04.2020. године Београд Немањина 22-26

Појашњење у вези измене школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину

Поводом недоумица које су се појавиле у вези са изменама школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020 adblock kostenlos herunterladen. годину, обавештавамо вас о следећем:

  • и 13. април 2020. године (Ускрс no Грегоријанском календару) су нерадни, ненаставни дани
  • и 20 download for free. април 2020. године су верски празници, сагласно Закону о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл.гласник PC”, бр.43/2001, 101/2007 и 92/2011), односно нерадни, ненаставни дани
  • Радне суботе су 04.2020., 09.05.2020., 16.05.2020 herunterladen. и 23.05.2020., када ће школе, у складу са својим потребама, надокнађивати пропуштени образовно-васпитни рад, који je пропуштен у периоду од 12 hintergrundbild kostenlos herunterladen. фебруара до 21. фебруара 2020. године, због обуставе рада услед вируса грипа, a надокнада се није могла реализовати no плану надокнаде за који je дата сагласност, због увођења ванредног стања listen to audiobooks for free withouting.

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Позив на онлајн конференцију Дигитално образовање 2020

НАЗИВ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Дигитално образовање 2020
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 10 videos von microsoft stream herunterladen. и 11. април 2020. године
ОНЛАЈН МЕСТО ОДРЖАВАЊА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020/
АКРЕДИТАЦИЈА: акредитовано
ЦЕНА: конференција је бесплатна
АГЕНДА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-agenda/
ПРЕДАВАЧИ И ТЕМЕ: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-predavaci/

ОРГАНИЗАТОРИ И ПАРТНЕРИ

Конференцију „Дигитално образовање 2020“ организује Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Министарством просвете, науке и технолошког развојаФондацијом ПетљаЗаводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Привредном комором Србије уз подршку компанија Microsoft и Oracle, али и других партнера buy and amazon movies.

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Овим догађајем желимо да обезбедимо платформу за размену знања и тиме подржимо све запослене у васпитно образовном сектору, да се упознају са иновативним праксама, наставним методама и примени ИКТ алата у образовању sharepoint datei herunterladen.

Циљ нам је да подржимо учешће свих актера у образовању у дигиталном добу како би заједно подстакли креативност и иновације, допринели квалитету образовно васпитног рада, осавременили процес учења и на што бољи начин искористили могућности нових технологија у образовању herunterladen.

ПРИЈАВЕ

Уколико желите да посетите овај догађај, пријавите се путем формулара на страници сајта конференције, пријављивање је отворено до 08 herunterladen. априла, 2020. године. Учешће на конференцији је бесплатно.