ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБОЛОВСТВО  (оглед) 

Ради на узгоју, производњи, заштити и коришћењу дивљачи и рибе.

  • Стара се о унапређивању и квалитетном представљању ловнотуристичке понуде 
  • Ради на пописивању шума, бројног стања дивљачи и рибе, организује време, место и начин лова и риболова, рукује ловачким оружјем, припрема и даје грану и лекове дивљачи. Такође, легитимише лица затечена у ловним подручјима и утврђује да ли су у легалном лову, односно риболову
  • Прикупља податке за идентификацију појединих врста биљног и животињског света, чествује у изградњи, одржавању и коришћењу ловних и роболовних објеката, опреме и прибора

 

-НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ–>