учитавање

Упис 2021/2022

ВОДИЧ КРОЗ ТВОЈУ НОВУ ШКОЛУ

Назив подручја рада и образовног профила

 

ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И ТРАЈАЊУ ОБРАЗОВАЊА

                                   ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

                                                          

Ред.

број

Назив подручја рада и обазовног профила Број планираних места за упис ученика

у I разред средње школе

Трогодишње Четворогодишње Укупно
Оде-

љења

Уче-

ника

Оде-

љења

Уче-

ника

Оде-

љења

Уче-

ника

I Геодезија и грађевинарство
1. Архитектонски техничар     2 60 2 60
2. Геодетски техничар – геометар     1 30 1 30
3. Грађевински техничар     1 30 1 30
4. Грађевински техничар за хидроградњу     1 30 1 30
5. Декоратер зидних површина (молер) 0,5 15     0,5 15
6. Руковалац грађевинском механизацијом 0,5 15     0,5 15
  1 30 5 150 6 180
II Шумарство и обрада дрвета
7. Техничар за пејзажну архитектуру     1 30 1 30
8. Техничар за обликовање намештаја и ентеријера     1 30 1 30
9. Шумарски техничар     1 30 1 30
10. Столар 0,5 15     0,5 15
11. Тапетар – декоратер 0,5 15     0,5 15
  1 30 3 90 4 120
III Хемија, неметали и графичарство
12. Техничар штампе     1 30 1 30
13. Фотограф     1 30 1 30
14. Техничар за графичку припрему     1 30 1 30
15. Техничар за обликовање графичких производа     1 30 1 30
  4 120 4 120
IV Текстилство и кожарство
16. Техничар моделар одеће     1 30 1 30
17. Техничар дизајна одеће     1 30 1 30
18. Обућар 0,5 15     0,5 15
19. Галантериста 0,5 15     0,5 15
  1 30 2 60 3 90
УКУПНО:     одељења / ученика 3 90 14 420 17 510
                   

 

Ред.

број

Назив подручја рада и обазовног профила (образовне профиле који нису верификовани обележити *) Број планираних места за упис ученика

у I разред средње школе

Трогодишње Четворогодишње Укупно
Оде-

љења

Уче-

ника

Оде-

љења

Уче-

ника

Оде-

љења

Уче-

ника

I Геодезија и грађевинарство
1. Архитектонски техничар       30 2 60
2. Грађевински техничар        30 1 30
3. Грађевински техничар за хидроградњу       30 1 30
4. Геодетски техничар – геометар       30 1 30
7. Декоратер зидних површина (молер)   15     0,5 15
9. Руковалац грађевинском механизацијом   15     0,5 15
II Шумарство и обрада дрвета
7. Техничар за пејзажну архитектуру       30 1 30
8. Техничар за обликовање намештаја и ентеријера       30 1 30
10. Шумарски техничар       30 1 30
11. Столар   15     0,5 15
12. Тапетар – декоратер   15     0,5 15
III Хемија, неметали и графичарство
14. Техничар штампе       30 1 30
15. Фотограф       30 1 30
16. Техничар графичке припреме       30 1 30
17. Техничар обликовања графичких производа       30 1 30
IV Текстилство и кожарство
18. Техничар моделар одеће       30 1 30
19. Техничар дизајна одеће       30 1 30
21. Обућар   15     0,5 15
22. Галантериста   15     0,5 15
УКУПНО:    ученика       420   510

                                  

                        

 

Нашу шкoлу oвe године похађа 1676 ученика распоређена у 66 одељења и 23 образовних профила.

Сви образовни профили нису заступљени планом уписа сваке године пошто је то лимитирано капацитетом школе као и потребама привреде, града и околине.

Делатност школе обавља се у два објекта удаљена око два километра:

  • први у Гагариновој улици бр. 1, где је и седиште управе, а ту су лоциране и радионице текстилне, графичке и дрвопрерађивачке струке у којима се изводи практична настава  и школски музеј
  • други објекат се налази у Улици Браће Рибникар 40 у оквиру ког је фотографски кабинет и стакленик. 

Оба објекта имају теретану, спортске терене, фискултурну салу, библиотеку са читаоницом и кантину.

У школи постоје кабинети али се настава углавном изводи у матичним учионицама, свако одељење има своју и има слободу да је уреди према својим афинитетима али и обавезу да о њој брине.

У ченицима је на располагању и стоматолошка амбуланта.

Школа ради у две смене, смене се мењају месечно.

А смена     07:30 – 13:25

I и III разреди

Б смена     13:35 – 19:30

II и IV разреди

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

1) Пријаву за упис

2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном

основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи

3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)

4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за

образовни профил за који конкуришу