учитавање

Сугестије за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину

Активности школа, наставника и ученика у остваривању наставе на даљину, које су започеле 17. марта 2020. године, прате се на основу недељних оперативних планова школа и непосредне сарадње наставника са просветним саветницима.

Резултати праћења на нивоу свих школских управа показују да je у највећем броју школа овај комплексан процес интензиван, динамичан и што je најважније делотворан, о чему говоре повратне информације из школа и породица ученика. Иако су у појединим аспектима рада и учења уочени одређени недостаци, они се превазилазе у ходу, уз велико залагање наставника.

Према повратним информацијама из значајног броја школа, може се закључити да су у примени принципа и захтева формативног праћења напредовања и оцењивања ученика, наставници након месец дана организовања наставе на даљину, прикупили довољно релевантних података о напредовању ученика. Самим тим што се организована настава путем учења на даљину остварује у континуитету, стекли су се услови за давање првих бројчаних оцена, јер су у периоду који je протекао, заокружене одговарајуће програмске целине.

Уколико наставници имају стручну процену да постоји основа за давање бројчаних оцена, у складу са регулативом која се односи на оцењивање ученика у основној и средњој школи, потребно je да, пре него што приступе оцењивању у периоду учења на даљину, имају у виду следеће:

  • Прве бројчане оцене за резултате учења на даљину треба да буду мотивишуће, односно подстицајне, пре свега за ученике који су у претходних месец дана показали посвећеност у учењу и чији продукти говоре о томе да су достигли очекиване исходе учења.
  • Потребно je да свака бројчана оцена има своје оправдање у релевантним подацима (доказима) који се могу пронаћи у индивидуалним или групним радовима ученика, пројектима, домаћим задацима, вежбањима, онлајн проверама и белешкама наставника о одређеним показатељима напретка у учењу.

Приликом доношења одлуке о оцењивању ученика наставници треба да имају у виду кључне захтеве програма наставе и учења, очекиване исходе учења и утврђене стандарде постигнућа за крај одређеног циклуса образовања. Уколико je настава на даљину планирана у односу на наведено, очекује се да ће наставницима бити лакше да поставе критеријуме за извођење одређених бројчаних оцена.

–      Приликом одлучивања о томе да ли и коју оцену могу дати одређеном ученику наставници треба да имају у виду, осим мерљивих резултата, и показано залагање за учење, напор који ученици улажу, уз уважавање свих ограничења посредне комуникације (техничка ограничења).

Kao и у редовним школским условима, наставници треба да донесу одлуку о томе да ли ће се бројчана оцена односити на период једносмесечног учења или на одређену програмску тему, област или модул и то треба да забележе у педагошку документацију коју воде (електронску или писану).

Сугеришемо да се при бројчаном оцењивању започне са најбољим оценама, јер треба имати у виду механизме спољашње мотивације (добра оцена je један од покретача за даље учење). С друге стране, иако се учење одвија у неповољним околностима, треба учинити све да се код ученика задржи унутрашња мотивација за учење. Наставници управо указују на то да најбољи и највреднији ученици очекују од наставника да за свој рад буду оцењени, јер оцене доживљавају као потврду тога да се њихово залагање и постигнуће уочава и вреднује.

Подсећамо наставнике на то да процес оцењивања треба да буде транспарентан, a свака оцена образложена ученику и родитељу, на начин који највише одговара

 

 

успостављеним каналима комуникације. У свакодневној комуникацији са ученицима наставници треба да најаве постепено увођење бројчаног оцењивања tokom учења на даљину у свим оним ситуацијама где постоји довољно података о степену савладаности програмских садржаја, односно о остварености очекиваних исхода учења.

Иако добре оцене могу бити значајан подстицај за даље учење, то не значи да оцењивање треба да буде необјективно, јер на тај начин можемо довести у питање остваривање очекиваних исхода учења на крају сваког разреда, a затим и примену правилника о оцењивању у којима су наведени критеријуми за оцене на петостепеној скали за бројчано оцењивање. –   Будући да до краја наставне године има још око два месеца, и да се сви надамо нормализацији услова до краја другог полугодишта, ученицима треба указивати на неопходност посвећеног учења tokom целог предстојећег наставног периода, без обзира на то да ли ће учење бити у школи или од куће. To значи да ученици треба да очекују више бројчаних оцена до краја другог полугодишта.

Наставници из школа у којима се користи електронски дневник бројчане оцене треба да унесу у исти. Уколико се у школи користи штампани дневник образовно-васпитног рада, бројчане оцене ће бити унете у дневник након нормализовања стања. До тада, бројчане оцене треба редовно уписивати у педагошку документацију наставника.

Осим тога, наведене смернице треба примењивати при давању описних оцена, приликом оцењивања изборних програма/предмета и активности.

 

У односу на наведено, желимо да укажемо наставницима на то да постоји потреба да се, колико год je то могуће приликом наставе на даљину, примењују правилници о оцењивању и постојећа дидатичко-методичка упутства о оцењивању која су саставни део програма наставе и учења, све са циљем стварања услова да ученици заврше текућу школску годину.

 

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНИСТРА Број: 601-00-9/4/2020-01 Датум: 13.04.2020. године Београд Немањина 22-26

Oдговорите