учитавање

Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за средње школе на територији АП Војводина почевши од 10. јануара 2022. године

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ

РАЗВОЈА Број: 601-03-00033/19/2021-15 Датум: 06.01.2022. године Немањина 22-26

ШКОЛСКИМ УПРАВАМА НОВИ САД, СОМБОР И ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊИМ ШКОЛАМА HA ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ HA ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА

ПРЕДМЕТ: Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за средње школе на територији АП Војводина почевши од 10. јануара 2022. године

Поштовани,

У циљу квалитетне организације образовно-васпитног рада у школама на територији Републике Србије у школској 2021/2022. години, посебно имајући у виду заштиту здравља ученика и запослених, спречавање ширења инфекције и заразних болести, као и остваривање права ученика на образовање, Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа на недељном нивоу, a на основу података које достављају школе и из „Сервиса за јавно здравље“, утврђује модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе. Општински, односно градски штаб за ванредне ситуацију учествује у овом процесу, дајући свој предлог за примену одговарајућег модела образовно-васпитног рада, посредством надлежне школске управе.

Процена епидемиолошке ситуације у јединицама локалне самопураве je извршена на основу података који се односе на:

 • интензитет трансмисије вируса у свакој локалној самоуправи,
 • проценат инфицираних ученика и наставника на нивоу локалне самоуправе,

–    проценат одељења у свакој локалној самоуправи која су прешла на трећи модел наставе услед оболевања ученика,

 • могућности примене мера превенције и сузбијања инфекције у школама,
 • обухват имунизацијом у општој популацији и код радника у образовању,

–    могућност промене модела у случају масовније појаве оболевања на одређеним територијама на основу искустава која су стечена tokom примене мера у претходној школској години,

–    важност редовног школовања за ученике, породице и друштво у целини.

Епидемиолошка ситуација се свакодневно прати и на основу индикатора и података доносе се одговарајуће одлуке. Истакнута су два основна елемента која представљају приоритет, a то су обезбедити остваривање права на образовање, односно континуитет и квалитет у образовно-васпитном раду и очувати здравље ученика и запослених, односно осигурати да се као и до сада, a на шта указују наведени подаци, квалитетан образовно-васпитни рад остварује у безбедном окружењу.

Развијен ефикасан систем сталног праћења актуелне епидемиолошке ситуације и правовременог доношења одговарајућих одлука о организацији образовно-васпитног рада, као и добра припремљеност и досадашње искуство школа, омогућавају адекватно реаговање и организацију рада школа која ће у актуелним околностима, на основу конкретних показатеља, дати најбољи квалитет образовања за нашу децу.

Анализирајући актуелну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, као и кретање епидемије у другим европским земљама, a у вези са појавом и трансмисијом делта и омикрон варијанте вируса SARS-CoV-2 уочен je нагли скок у оболевању у претходним недељама. У Републици Србији се број оболелих у општој популацији у првој недељи 2022. године увећао пет пута у односу на последњу недељу 2021. године. Такође, обухват вакцинацијом у нашој земљи у одосу на већину европских земаља je значајно мањи. У овим земљама, и поред високог обухвата вакцинацијом, се свакодневно бележи повећање броја оболелих од COVID-19. И поред тога што и вакцинисане особе могу да се заразе и преносе инфекцију, уочен je позитиван ефекат вакцинације на тежину клиничке слике оболелих и учесталост смртног исхода.

У очекивано предстојећем таласу епидемије je императив да се ублаже његове негативне последице на капацитете здравственог система и друшта у целини, a посебно на образовање ученика и младих. Приоритет je да се свим ученицима пружи квалитетно образовање непосредним похађањем наставе у школи јер постоје јасни докази да затварање школа наноси значајну штету образовању, достигнућима ученика, као и њиховом менталном и физичком здрављу. С друге стране, постоје јасни докази да интензивна трансмисија SARS-CoV-2 вируса у популацији утиче на повећано оболевање и у школској средини, док je утицај у супротном смеру минималан.

У протеклим недељама доказана je циркулација вируса грипа у Републици Србији, a пријављене су и епидемије у колективима, као и оболевање код студената. Имајући у виду епидемиолошке карактеристике грипа, може се очекивати повећана трансмисија вируса грипа са повратком ученика у школе.

Такође je значајно узети у разматрање евидентан утицај повећаног окупљања људи у затвореном и на отвореним просторима без придржавања прописаних мера заштите, као и повећан ризик од заражавања tokom боравка у туристичким местима и на скијалиштима услед интензивнијег контакта већег броја људи са различитих територија.

С обзиром на то да још увек нису у потпуности сагледане све вирусолошке, клиничке и епидемиолошке карактеристике омикрон варијанте која постепено преузима доминацију у циркулацији, да би се избегло преливање великог броја инфекција у школску средину и ради адекватног процењивања и управљања ризицима, имајући у виду наведено, обавештавамо вас да je Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 05.01.2022. године, a у складу са одлукама и закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022. годину, донео следећу

ОДЛУКУ

 1. Све средње школе на територији АП Војводина примениће од понедељка 10.
  јануара 2022. године трећи модел организације образовно-васпитног рада –
  настава и учење на даљину у организацији школе.

 

 1. Образовно-васпитни рад у школама за ученике са сметњама у развоју и
  инвалидитетом, музичким и балетским, као и школама за образовање одраслих,

због своје специфичности, обавља се према претходно донетим одлукама Тима и у складу са упутствима достављеним од стране Министарства, уз уважавање потреба ученика и полазника и у њиховом најбољем интересу.

 1. Имајући у виду доминантну трансмисију делта и појаву омикрон варијанте SARS-CoV-2, која може узроковати оболевање од COVID-19 и код особа које су претходно прележале ову болест и код вакцинисаних особа неопходна je употреба заштитних маски за све запослене, укључујући и особе које су потпуно вакцинисане против COVID-19 и особе које су прележале COVID-19.
 2. С обзиром на то да су tokom надзора уочени значајнији ризици за заражавање ученика и запослених у њиховим активностима ван школа, препоручује се родитељима, ученицима и запосленим у школама да строго и доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе. Посебно je важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном простору, нарочито уколико се tokom окупљања не примењују прописане мере личне заштите.
 3. Све средње школе су у обавези да у потпуности обезбеде примену пет кључних мера стратегије за смањење ризика.

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа je донео одлуку да tokom прве недеље другог полугодишта ученици средњих школа на територији АП Војводина наставу похађају на даљину у складу са Стручним упутством за организацију образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години. Ha овај начин се избегава да ученици који су у инкубационом периоду због заражавања оствареног tokom празника окупе у већем броју у школама чиме би се компромитовало даље извођење наставе у школи.

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа са посебном пажњом наставиће праћење епидемиолошке ситуације, посебно код ученика и на основу нових сазнања доносиће даље одлуке о одвијању наставе у другом полугодишту школске 2021/2022. године.

 1. Одлука о моделу образовно-васпитног рада који ће се примењивати од 10. јануара
  2022. године донета je уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког
  развоја.
 2. Користимо ову прилику да упутимо директоре школа на интензивнију сарадњу
  приликом сагледавања могућности за обезбеђивање стручне замене за наставнике који
  су на боловању или у изолацији. Један од начина може бити формирање јединствене базе
  података на нивоу Јединице локалне самоуправе о наставницима који нису радно ангажовани или су ангажовани са делом норме, који би могли бити ангажовани до повратка наставника са боловања. Координацију ових послова требало би да преузуму руководиоци општинских актива директора. Такође, сугеришемо директорима школа да размотре све могућности додатног ангажовања наставника који раде у школи да би ученици имали што мање нереализованих часова. Према повратним информацијама из школа може се уочити да највећи број директора предузима ефикасне мере ради обезбеђивања услова за несметан рад школе и редовно одржавање наставе и са оваквим приступом у раду треба наставити.
 3. Следећи састанак Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа биће одржан 13. јануара 2022. године, када ће се поново сагледати актуелна епидемиолошка ситуација, посебно на територији АП Војводина, ради доношења потребних мера за сузбијање ширења епидемије SARS-CoV-2.
Oдговорите