учитавање

Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

Поштовани,

Према допису који je послат школама 17.03.2020. године у вези са учењем на даљину, истакнута je обавеза школа и дата упутства за праћење напредовања ученика у периоду учења на даљину.

Важно je да наставници структурирају своју педагошку документацију о праћењу ученика да би могли у континуитету да бележе релевантна запажања о њиховом напредовању у учењу (подаци о образовном напретку у односу на исходе учења, запажања о залагању ученика и препоруке за даље учење). Запажања о напредовању у учењу наставници могу бележити у педагошкој документации коју су сами структуирали (писамом и/или електронском облику, користећи система за праћење ученичких постигнућа кроз друге системе за подршку електронском учењу).

Потребно je да наставници у школама које педагошку евиденцију воде електронским путем, коришђењем софтверског решења есДневник, суштинска и кључна запажања о напредовању у учењу бележе за сваког ученика. У делу који се односи на евидентирање оцена за одабраног ученика (картица „Оцене“) избором опције „Додај активност“, наставник добија могућност да забележи запажања о активностима и напредовању у учењу.

Одељењске старешине имају могућност да приликом дефинисања радне недеље у секцији „Напомена“ наведу да се настава у текућој наставној недељи реaлизије на даљину.

 

Oдговорите