учитавање

Arhive za март 2020

Сектор за дигитализацију у просвети и науци – УПУТСТВА

Поштовани,

 

У наставку шаљемо важно обавештење за школе и наставнике који су се определили за коришћење Microsoft Teams апликације за онлајн извођење наставе и налога за приступ које су добиле од Министарства, као и додатне корисне информације за оне који имају дилеме у вези платформе/апликације за онлајн извођење наставе у току ванредног стања. Напомињемо да је школама остављена слобода избора платформе/апликације (једне или више) помоћу којих ће у току ванредног стања организовати подршку наставном процесу у вери да свака школа и наставници у њој имају за циљ да својим ученицима обезбеди најквалитетније могуће услове за учење.

 

За школе/наставнике који већ користе Microsoft Teams и користе налоге који су достављени од стране Министарства:

 

Примећено је да неким ђацима нису достављене комплетне и исправне информације у вези са приступом Microsoft Teams апликацији. У поруци, у којој сте добили налоге, је експлицитно наведено следеће:
За приступ Microsoft Teams апликацији се користи адреса електронске поште која се добија када се на корисничко име надовеже „@eprosveta.ac.rs“  без наводника.
Нпр. ако је корисничко име 123_2345_r3os_o1_u4 за приступ се користи адреса: 123_2345_r3os_o1_u4@eprosveta.ac.rs
Претходно важи и за наставнике и за ученике, па је неопходно да разредне старешине доставе претходно појашњење родитељима и ученицима, у случају да ову информацију нису већ проследили.
Такође напомињемо да неки наставници нису проследили исправне лозинке. Нпр. прослеђена је лозинка uu.123456 уместо лозинке Uu.123456 (јако је важно да се лозинка пошаље онако како је наведена у табели, укључујући и да ли је неко слово велико или мало).
Неопходно је да све разредне старешине провере шта су од информација послали својим ученицима и да по потреби пошаљу допуњене или кориговане информације.

 

Такође, молимо школе да обезбеде да уколико бар један наставник жели да користи поменуту апликацију, да разредне старешине према упутству формирају одељења или да помогну наставнику који жели да користи апликацију да то сам учини на основу података који су достављени разредном старешини.

 

Корисне информације за све школе и наставнике који имају дилему у вези са избором платформе/апликације, као и оне кшколе и наставнике који су већ одабрали за коришћење платформу Microsoft Teams

 

На адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php су постављена додатна видео упутства која кратко и прецизно објашњавају како се апликација користи у одређеним конкретним ситуацијама. У припреми је и контакт центар кроз који ће заинтересовани наставници моћи добити одговоре на питања у вези са коришћењем апликације. Додатне информације ће бити дистрибуиране кроз саму апликацију, а заинтересоване школе ће им моћи приступити путем генеричких налога за директора и секретара школе, који су креирани и достављени свим школама. Напомињемо да ће овај канал подршшке бити доступан свим школама које желе да користе Microsoft Teams или га већ користе, без обзира на то да ли користе своје налоге које имају од раније или користе генеричке налоге које су добили од Министарства.

 

У наставку наводимо и друге корисне информације у вези са Microsoft Teams апликацијом, које свакако треба имати у виду приликом избора платформе за онлајн подршку настави током ванредног стања:
– Microsoft је уступио апликацију потпуно бесплатно и за наставнике и за ученике, како за време ванредног стања, тако и за касније,
– за оне који немају интернет прикључак у стану/кући, обезбеђен бесплатан мобилни интернет код МТС Телеком и Теленор мобилних оператора,
– за све школе су креирани налози за наставнике и ученике, као и за директора, секретара и педагога, што је велики посао у припреми било које платформе за онлајн наставу,
– ученици могу да се организују у тимове (једно одељење, један тим), а у оквиру тимова могу да се направе канали за комуникацију, један канал по предмету, тако да сваки наставник комуницира са ученицима независно од осталих,
– обезбеђена текстуална и видео упутства на сајту https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php
– организују се онлајн обуке које су бесплатне и доступне свим наставницима (информацију о за сада познатим терминима сте добили у једној од претходних порука),
– у припреми је и контакт центар који ће бити доступан наставницима како би могли добити помоћ у коришћењу алата,
– алат омогућава аудио и видео комуникацију са читавим одељењем (препоручује се да ученици држе угашене камере док наставник држи лекцију или ученицима помаже у праћењу наставе на РТС-у), а омогућава и друге видове комуникације и размену докумената, слика и презентација, те креирање упитника и задатака за ученике,
– апликацију је могуће користити у веб претраживачу, а исто тако постоје апликације и за рачунаре и за мобилне уређаје (Windows, iOS и Android),
– апликација омогућава и да се час или консултације са ученицима сниме, како би ученици који у одређеном термину нису могли пратити могли одгледати снимак и касније,
– апликација омогућава формирање тимова сачињених само од запослених у школи, како би се у периоду ванредног стања могли организивати и други састанци који се у редовном стању одржавају у школама.

 

Срдачан поздрав,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за дигитализацију у просвети и науци

Хвала на сарадњи,
 
Школска управа Нови Сад

Планирање и организација наставе на даљину у ванредном стању – почетни резултати и изазови

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНИСТРА

Поштоване колегинице и колеге,

Ha основу праћења реализације наставе на даљину у прве две седмице ванредног стања (16-27. март 2020) обезбедили смо обиље релевантних података и повратних информација које у целини указују на високо професионално понашање директора, наставника и стручних сарадника у основним и средњим школама,

што се огледа у следећем:

Оперативни недељни планови школа показују да су наставници врло одговорно прихватили промену приступа у раду, да су посвећени припремању наставних материјала и да се труде да имају квалитетну комуникацију са ученицима и родитељима која je у функцији учења и пружања психосоцијалне подршке. Наставници подстичу своје ученике на одговоран однос према учењу на даљину путем ТВ часова, као и према додатним наставним активностима после и поред ових часова, које осмишљавају за своје предмете.

Више од 60% наставника користи различите доступне и предложене платформе за учење, што учење чини занимљивијим за ученике, a наставници ефикасније и делотворније користе време за планирање наставе и праћење напредовања ученика. Према повратним информацијама које добијамо од наставника може се закључити да значајан број њих није имао искуства са платформама за учење, али да су за врло кратко време, уз упутства која добијају, успели да овладају знањима и вештинама за њихово коришћење, будући да су понуђене платформе врло функционалне.

Све школе су успеле да изнађу начин да и ученици који немају могућност да користе канале комуникације на даљину добију потребну помоћ у учењу, али je добро што je оваквих ситуација мање од 5% у укупној популацији ученика. Наставници су развили пригодне системе за праћење напредовања ученика, воде белешке о резултатима учења, залагању и понашању ученика tokom учења и tokom комуникације са наставницима и другим ученицима. Већ постоје примери добро структурираних пригодних електронских портфолија ученика у којима наставници чувају примере радова/продуката и у којима бележе запажања о напредовању. Ове и све друге формативне информације ће бити драгоцене у извођењу сумативних оцена на крају другог полугодишта школске 2019/2020. године.

 

Поред евидентних почетних резултата који су видљиви на нивоу система, резултати праћења показују да постоје и питања и теме која захтевају додатна појашњења да би се осигурао уједначен квалитет наставног рада на даљину и да

би се унапредила комуникација tokom учења у правцу бољег управљања ресурсима (људским и техничким) и оптималног ангажовања ученика у учењу више наставних предмета. У том смислу упућујемо наставнике на следеће:

 

Основа за реализацију наставе на даљину су постојећи наставни планови и програми/програми наставе и учења. Због тога приоритет у раду ученика треба да имају часови (наставне јединице) који се емитују на телевизији, јер су усаглашени са постојећим наставним плановима и програмима. To значи да наставници треба да се упознају са планом емитовања часова који je доступан на адреси https://www.rasporednastave. go v. r s/. Сваке недеље ће бити доступан списак свих наставних јединица које ће бити емитоване у наредној седмици од понедељка до петка. Након увида у недељни план реализације наставних јединица, наставници ће наредног дана (понедељак) моћи да усагласе активности, a оперативни план да доставе школским управама у уторак за текућу седмицу.

У настави на даљину која се реализује на језику националне мањине могу се
користити снимци часова који су доступни на српском или мањинском језику, a
о распореду емитовања и линковима са снимцима за одложено гледање и
другим дигиталним садржајима предлажемо наставницима да прате сајтове
националних                  савета                 националних                  мањина                  и                сајт

https://www.rasporednastave.gov.rs/ у одељку Образовање на даљину на језицима националних мањина.

Додатна подршка наставника након ТВ часова треба буде у функцији појашњења, додатних вежбања или утврђивања емитованих часова, при чему треба водити рачуна о обиму и броју захтева који се постављају пред ученике. Уколико су наставници већ реализовали наставне јединице које су у плану емитовања као ТВ часови, потребно je да ученицима помогну у утврђивању ових садржаја и да исте садржајно повежу са предстојећим наставним јединицама и очекиваним исходима учења у оквиру програмске теме, кроз додатну подршку коју пружају ученицима.

Када су у питању домаћи задаци, потребно je имати у виду укупна задужења која се задају ученицима на дневном или недељном нивоу, јер повратне информације од родитеља показују да у условима наставе на даљину ученици добијају више или значајно више домаћих задатака него у редовним условима или да су домаћи задаци сложенији и обимнији. Важно je да наставници при планирању домаћих задатака примењују индивидуализовани приступ (различита сложеност и различити број задатака и задужења за поједине ученике).

Подсећамо наставнике да у планирању начина и алатки које ће користити приликом вођења ученика кроз учење треба да имају у виду, пре свега, обавезу заштите ученика од било ког вида дигиталног насиља. И са најбољом намером наставника, ако се поступи непажљиво, ученик може бити изложен опасности од дигиталног насиља. Конкретно, то значи да наставници не би требало да траже од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се деца виде да би се спречила свака врста злоупотребе деце у виртуелном простору. Никада не можемо бити сигурни у то да je електронска пошта наставника заштићена од „упада“, a затим и од злоупотребе.

Иако je у ванредним условима дошла до изражаја велика одговорност већине наставника, важно je да се рад на даљину са ученицима планира тако да и наставници и ученици имају одређено време за рад. Настава на даљину, иако пружа много могућности, не значи да наставници, ученици, a и њихови родитељи треба да буду на платформама и у комуникацији tokom целог дана. Потребно je да се рад планира у оквиру одређеног „радног времена“/времена за учење које ће наставници договорити са ученицима и њиховим родитељима. Уколико су ученици учили путем ТВ часова у преподневним сатима, требало би да се додатна подршка и задавање домаћих задатака и задужења заврше до 17 часова истог дана. Уколико су ученици учили путем ТВ часова у поподневним сатима, задужења и задатке треба достављати наредног дана у преподневним сатима. О представљеној динамици треба водити рачуна и када су упитању наставни предмети за које не постоје ТВ часови.

Такође, потребно je да се ученицима омогуће одговарајући рокови за израду задатака и достављање повратних информација. Будући да још увек не можемо дати прогнозе о трајању наставе на даљину, потребно je водити рачуна о радној енергији и наставника и ученика, да бисмо задржали постојећу мотивацију. Овде посебно могу помоћи одељењске старешине кроз праћење временске динамике рада са ученицима. По потреби они могу указати својим колегама на уочена неоправдана оптерећења ученика или недостатак потребне комуникације и подршке.

Када je у питању праћење напредовања ученика у складу са принципима формативног оцењивања, упућујемо наставнике на упутства дата у допису упућеног школама 18.03.2020. године, на могућности које пружају платформе за учење на даљину и алатке које су представљене на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања. Подсећамо, у периоду наставе на даљину, треба у континуитету примењивати различите технике за праћење резултата учења (квалитет и обим савладаности програмских садржаја у односу на очекиване исходе). Уколико обезбеде потребне податке о напредовању ученика наставници ће имати сигурну основу да изведу сумарне оцене на крају наставне године.

Уколико наставници процене да ученици имају проблеме са применом одређених ИКТ алатки, пожељно je да им проследе и једноставно техничко упутство како да их примене. Овде посебно треба водити рачуна о узрасту ученика и њиховим дигиталним компетенцијама.

Подсећамо наставнике и на то да у немалом броју породица на исти начин уче двоје, али и троје деце, што значи да je потребно да постоје два-три рачунара, на шта се не може рачунати. Због тога je потребно подсетити ученике и родитеље на који начин ТВ часове могу користити и накнадно, више пута. Евиденција реализованих часова и других образовно-васпитних активности у електронским или штампаним дневницима образовно-васпитног рада треба да се, кад год je то могуће, усагласи са динамиком реализованих ТВ часова, a no потреби треба уносити и друге часове (наставне јединице) које су наставници сами припремали и реализовали у оквиру својих предмета. Није потребно два пута уносити наставне јединице уколико су реализоване пре ТВ часова.

Поштоване колегинице и колеге, користимо ову прилику да похвалимо ваше ангажовање и посвећеност раду у врло неповољним условима за све. Подсећамо да, пре свега, треба да водите рачуна о очувању сопственог здравља и здравља ваше породице и молимо да искористите утицај који имате на ученике и њихове родитеље и да код њих инсистарате на доследном поштовању правила којима се штитимо од ширења вирусне епидемије.

 

Срдачни поздрави

Обавештење о измени школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину

У складу са чланом 28. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник PC, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), a имајући у виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике Србије, донета je одлука о промени календара образовно-васпитног рада основних и средњих школа за школску 2019/2020. годину на територији АП Војводине. Ова промена je у функцији оптималног и рациона. ног коришћења времена ученика у периоду кадаје планиран тзв. пролећни (ускршњи) распуст, a који нема своју сврху и значај у условима ванредног стања.
Школским календаром за 2019/2020. године планирано je да се пролећни распуст одвија од 10 – 20. априла 2020. године, док би први радни дан био 21. април 2020.године. Због новонастале ситуације са пандемијом вируса COVID-19, као и због увођења ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана и на укидање градских и међуградских аутобуских линија и свих културних и спортских садржаја, сматрамо да би ове дане у периоду од 10 – 20. априла 2020. године требало искористити за учење на даљину.
У складу са наведеним, планирана промена календара ће се одвијала на следећи начин:
10. до 13. април 2020. (Ускрс no Грегоријанском календару) едукативни садржаји у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика;
од 14. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) – настава на даљину према распореду часова као и друге активности планиране од стране школе и наставника и професора;
од 17. до 20. априла 2020. (Ускрс no Јулијанском календару) – едукативни садржаји у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика;
од 21. априла 2020. (од уторка) -планирани наставак наставе на даљину укључујући и наставу сваке суботе.

Измена школског календара ће истовремено омогућити надокнаду пропуштених сегмената наставног процеса. Ha основу ове мере очекујемо да се након нормализације ситуације образовно-васпитни рад врати у редовне токове и да се настава заврши у планираном времену.

O б а в е ш т е њ е

Драги наставници,ученици и родитељи,

      Педагошки колегијум наше школе на седници одржаној 17.03.2020. се усагласио да се за образовно-васпитни рад на даљину користе сви расположиви алати који су доступни ученицима, родитељима и наставницима. Сви доступни алати су постављени као могућност на сајту школе. Такође је договорено да по препоруци Министарства просвете користимо различите Платформе , а ми смо се одлучили да због евентуалног збуњивања ученика и наставника, различитим шифрама, апликацијама и сл.користимо једну платформу Microsoft Teams јер има предности над осталим алатима:

-једноставна је за рад

-не тражи посебне захтеве за инсталацију на мобилни/рачунар

-обједињује школу/одељење

-ученици/родитељи једним уласком виде све садржаје из свих предмета кроз које могу да се“крећу“

-једноставна је комуникација ученика међусобно, као и наставника

-има много бесплатних алата(чет соба,видео конференција…)

-наставници који деле одељење у групе усклађују своје садржаје,методе рада,критеријуме

-наставницима омогућује међупредметно повезивање , јер су садржаји наставника“видљиви“

-могућност одржавање видео конференцује одељенских и наставничког већа

-постоји бесплатна виде обука за коришћенје платформе…

ПРЕПОРУКА је да се због свих ових предности користи ова платформа,али се могу користити и сви други начини комуникације  (Viber grupe,

 e-mail,Google  učionica, telefonski pozivi sl.)

Напомињем,да сви наши ученици и наставници имају приступ интернету и да имају паметни мобилни телефон или рачунар.

 

Срдачан поздрав и добро здравље,

Директор Жељко Савић

Исправка

Поштовани,
 
Услед повећаног обима посла, колегиници из Мајкрософта се поткрала грешка у једном линку за приступ онлајн обукама. Како би наставници којима је то потребно и/или интересантно да прате обуку могли да је прате и у спорном термину, молимо Вас да наредну исправку проследите свим наставницима у својој школи.
 
Исправка:
Линк за Мајкрософт онлајн обуку у УТОРАК 24.3.2020. у 19 сати (тема „Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину“) који је дат у првобитно достављеном обавештењу није тачан. Молимо Вас да за приступ овој онлајн обуци користите линк: http://aka.ms/AA7uyws
 
Користимо прилику и да Вас обавестимо да су креирани налози за све наставнике и ученике и достављени на адресу електронске поште (е-маил) школе, у складу са уносима у информациони систем Доситеј. Уколико нисте добили поменуте податке (послати су 22.03. и 23.03), а Ваша школа жели да користи Microsoft Teams, потребно је да се обратите на адресу digitalna.nastava@mpn.gov.rs. Том приликом је потребно навести ИД школе у Доситеју (уколико Вам је познат), назив школе и пуну адресу школе (улица, број, насеље, општина). ИД школе и назив навести у наслову поруке. Остале податке навести као део тела поруке.
 
Срдачан поздрав,
МПНТР

Праћење понашања ученика

Поштоване колеге и колегинице,

    У складу са специфичностима организовања онлајн  наставе у време пандемије вирусом и узимајући у обзир праћење понашања ученика, молимо Вас да наставници и стручни сарадници посебну пажњу обрате на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, непримерени коментари и др.).

    Школа је у обавези да обавести родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, те да их информише да ће непримерено понашање ученика утицати на  оцену из владања на крају школске године.

    Потребно је да наставници и стручни сарадници подсете ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележе непримерена понашања, информишу родитеље и уклањају непримерени садржај са платформи које користе у свом раду.

    Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу потребно је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести надлежну Школску управу.

        Захваљујемо се на сарадњи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Microsoft Teams

Драге колегинице, колеге,ученици и родитељи,

Управа школе вама и вашим породицама жели добро здравље,уз молбу да се придржавате препорука Владе Републике Србије.
Овом приликом вас обавештавамо да још увек нисмо добили потребне шифре за коришћење Мицрософт Теамс платформе-за наставу на даљину.

Док чекамо шифре, молимо вас да наставите међусобну комуникацију и наставу на даљину, као предходних дана.

Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

Поштовани,

Према допису који je послат школама 17.03.2020. године у вези са учењем на даљину, истакнута je обавеза школа и дата упутства за праћење напредовања ученика у периоду учења на даљину.

Важно je да наставници структурирају своју педагошку документацију о праћењу ученика да би могли у континуитету да бележе релевантна запажања о њиховом напредовању у учењу (подаци о образовном напретку у односу на исходе учења, запажања о залагању ученика и препоруке за даље учење). Запажања о напредовању у учењу наставници могу бележити у педагошкој документации коју су сами структуирали (писамом и/или електронском облику, користећи система за праћење ученичких постигнућа кроз друге системе за подршку електронском учењу).

Потребно je да наставници у школама које педагошку евиденцију воде електронским путем, коришђењем софтверског решења есДневник, суштинска и кључна запажања о напредовању у учењу бележе за сваког ученика. У делу који се односи на евидентирање оцена за одабраног ученика (картица „Оцене“) избором опције „Додај активност“, наставник добија могућност да забележи запажања о активностима и напредовању у учењу.

Одељењске старешине имају могућност да приликом дефинисања радне недеље у секцији „Напомена“ наведу да се настава у текућој наставној недељи реaлизије на даљину.

 

Распоред обука на даљину за удаљено учење

ПРЕДМЕТ: Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Платформа се успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних материјала и учење на даљину. Напомињемо да је компанија Microsoft учинила платформу бесплатном за све школе у Републици Србији, како у току кризног периода, тако и касније.

У наредних неколико дана Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће свим школама доставити довољан број приступних налога, тако да сви наставници и ученици могу да користе ову платформу за удаљено извољење наставе. Налози ће бити достављени путем мејла који је школа у информационом систему Доситеј определила за комуникацију са Министарством, након чега ће одговорне особе у школама дистрибуирати налоге наставницима и ученицима (ученицима ће се анонимизирани налози достављати посредством разредног старешине и родитеља).

Како би се наставницима олакшало коришћење поменуте платформе, поред упутстава која су доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, припремљене су и одговарајуће онлајн обуке за наставнике. Предвиђено је да онлајн обуке почну од петка 20.3.2020. године и намењене су првенствено наставницима. Распоред обука за март 2020. је дат у наставку, заједно са кратким упутством за приступ обукама. У припреми су и видео упутства за рад са платформом, која ће у наредних дан-два постати доступна на истој адреси на којој су већ доступна текстуална упутства.

Напомињемо да је платформа изузетно погодна за припрему дигиталних садржаја, за интерактивну онлајн наставу, размену садржаја, постављање задатака и прикупљање решења и одговора. Платформа омогућава коришћење веб апликација Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams, као и других апликација доступних у пакеду MS Office 365.

У складу са наведеним, неопходно је да информацију о обукама за коришћење платформе што пре проследите свим наставницима у Вашој школи, те да у наредних неколико дана очекујете поруку (e-mail) са параметрима за приступ платформи за све наставнике и ученике у Вашој школи.

 

Срдачно,

Сектор за дигитализацију у просвети и науци

 

 

Распоред обука на даљину за удаљено учење на Office 365 платформи (фокус на Teams платформу прилагођену учењу на даљину)

 

Преноси предавања су јавни, а за приступ је потребно инсталирати Teams апликацију доступну на овој вези, и покренути линк из прозора интернет прегледача.

 

 

ПЕТАК 20.3.2020.  Преглед Office 365 апликација и дељење докумената кроз Teams и OneDrive

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дат преглед услуга доступних на платформи Office 365 и бити направљен увод у дељење докумената кроз веб апликације Teams и OneDrive.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

СУБОТА 21.3.2020.  Приступ Teams веб апликацији и основни рад са ученицима у Teams-у

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дати сценарио рада са ученицима у Teams-у прилагођеном настави на даљину.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

ПОНЕДЕЉАК 23.3.2020  Преглед Office 365 апликација и дељење докумената кроз Teams и OneDrive

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дат преглед услуга доступних на централизованој платформи Office 365 и бити направљен увод у дељење докумената кроз веб апликацијеTeams и OneDrive.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

 

УТОРАК 24.3.2020. Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити представљен рад дигиталне бележнице OneNote и њено повезивање са Teams централним чвориштем за учење на даљину.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

 

СРЕДА 25.3.2020. Препоруке и идеје за припрему наставе на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити дате препоруке за припрему наставе на даљину: различити сценарији, чести проблеми и могућа решења, ресурси за стручно усавршавање наставника.

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

ЧЕТВРТАК 26.3.2020.  Приступ Teams веб апликацији и основни рад са ученицима у Teams-у

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дати сценарио рада са ученицима у Teams-у прилагођеном настави на даљину.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

СУБОТА 28.3.2020. Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити представљен рад дигиталне бележнице OneNote и њено повезивање са Teams централним чвориштем за учење на даљину.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

ПОНЕДЕЉАК 30.3.2020. Препоруке и идеје за припрему наставе на даљину

Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити дате препоруке за припрему наставе на даљину: различити сценарији, чести проблеми и могућа решења, ресурси за стручно усавршавање наставника.

 

11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 

raspored radionica

 

 

 

Хвала на сарадњи,
 
Школска управа Нови Сад
 

Додатна упутства школама у вези са планирањем и остваривањем образовно-васпитног рада на даљину

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНИСТРА

Број: 601-00-9/2/2020-01 Датум: 17.03.2020. године Београд Немањина 22-26

 

ОСНОВНА ШКОЛА СРЕДЊА ШКОЛА

– директорима, стручним сарадницима, наставницима и одељењским старешинама-

ПРЕДМЕТ: Додатна упутства школама у вези са планирањем и остваривањем образовно-васпитног рада на даљину

 

Поштовани,

По пријему дописа о планирању, спровођењу и праћењу образовно-васпитног рада на даљину највећи број школа je у врло кратком времену поставио добре основе за осигурање квалитета учења на даљину у време ванредног стања. У наредним данима очекује се врло интензиван рад школа на изналажењу најбољих решења за комуникацију са ученицима и родитељима и за остваривање наставе на даљину уз све друге видове подршке ученицима.

 

Указујемо директорима, стручним сарадницима и наставницима на то да je остваривање наставе на даљину обавеза свих у школи, при чему наставници сами планирају начине реализације, ослањајући се на доступну информационо-комуникациону технологију и канале комуникације. Планирање наставе на даљину треба да се заснива на постојећим наставним плановима и програмима/програмима наставе и учења. Конкретно, то значи да нема разлога за одступање од онога што je планирано за рад у редовним условима, при чему je акценат на кључним појмовима и знањима. Мења се, односно прилагођава начин рада и начин праћења напредовања ученика.

 

 1. Додатна упутства школама за оперативно планирање образовно-васпитног рада на даљину

 

Према допису који je послат школама 16.03.2020. године у вези са учењем на даљину, истакнута je обавеза школа у изради оперативних планова на недељном нивоу да би се осигурао континуитет процеса наставе и учења. Циљ овог планирања je да се обезбеди што већа укљученост ученика у различите видове учења, координисан рад наставника у припреми образовних материјала за ученике и праћење дневне оптерећености ученика у складу са узрасним карактеристикама.

Ови оперативни планови школа, као што je наведено, треба да садрже кључне активности у остваривању образовно-васпитног рада на даљину у току једне седмице на нивоу разреда (a не одељења или наставника) и на нивоу предмета.

 

Пример – Предлог структуре оперативног плана школе на недељном нивоу:

 

Назив школе и место

 

Оперативни план школе за период 23-27. март 2020.

 

Разред

(за средње школе смер, профил)

Предмет Кључне активности   и начин

остваривања

Додатна подршка       и начин пружања Праћење напредовања
Први Математика 5  ТВ  часова  -обрада      (један дневно) – обрада

Допунски задаци на напредном и основном нивоу -утврђивање

Домаћи задаци

Додатна вежбања у            радним свескама    (Viber групе)

Увид   у   радове ученика     (Viber фупе)

Електронска пошта           (са прилозима)

Први разред Српскијезик      
Први разред        
Пети разред Енглески језик Презентација    и аудио        запис (мејлом) – обрада Домаћи задатак у уџбенику         и радној      свесци (Viber групе) Урађени  домаћи задаци   (послати мејлом наставнику)
       

 

Напомена:

Није потребно достављати надлежној школској управи индивидуалне оперативне планове наставника и наставне припреме и уносити наставне јединице у план на нивоу школе, јер je то податак за дневник евиденције образовно-васпитног рада (електронске или штампане).

 

У Прилогу 1 овог дописа достављамо пример структуре Оперативног плана рада наставника који садржи кључне податке о томе шта наставник планира у наредној седмици. Наставници могу користити ову структуру, али и сваку другу која je у функцији квалитета планирања.

У Прилогу 2 дописа достављамо формат за извештавање школа о начину планирања наставног рада у ванредном стању. Овај извештај треба доставити надлежној школској управи најкасније до 23. марта 2020. године. По потреби, школске управе ће потраживати и друге податке од директора школа.

Потребно je да директори школа обезбеде потребне техничке и комуникационе услове за наставу на даљину за оне наставнике који ове услове немају код куће. Овим наставницима директори могу доделити школску рачунарску опрему (на основу реверса), a уколико ипак не постоји начин да се оствари посредна комуникацију са ученицима, потребно je да се укључе други наставници из стручног или одељењског већа и да преузму посредовање.

Завод за унапређивање образовања и васпитања понудио je наставнцима алате за остваривање образовно-васпитног рада на даљину, које наставници могу преузети на адреси:

Предлог и упутство за рад са алатима за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину

 

 

 1. Додатна упутства за праћење напредовања ученика у периоду учења на даљину

 

У ситуацији када не постоји непосредна комуникација наставника и ученика потребно je да се осмисле и примене различити начини посредног праћења напредовања ученика. У планирању наставе на даљину потребно je да наставници размишљају и о начинима праћења напредовања ученика и то за сваку тему у оквиру наставног програма, водећи рачуна о техничким могућностима породица и ученика.

Наставници који имају искуства у примени ИКТ у настави могу користити различите алатке за задавање тестова знања, вежбања, вредновање домаћих задатака и других продуката. Осим тога, путем електронске поште ученици могу слати домаће задатке, урађене вежбе, есеје, слике са продуктима пројеката и др.

Учење на платформама које омогућавају да ученици и наставници у исто време могу међусобно комуницирати tokom рада (виртуелне учионице) омогућава наставницима да процењују знања ученика и залагање tokom учења.

Такође, наставници могу припремити чек-листе за праћење напредовања ученика (очекивани исходи учења) које се могу послати и ученицима да би могли да процењују свој напредак у односу на очекиване исходе учења. Наставници могу организовати учење ученика у пару тако да ученици једни другима дају повратне информације о квалитету радова и наученим лекцијама tokom и на крају учења у оквиру теме (комуникација на даљину, електронска преписка).

Путем видео записа (где ученик представља и образлаже пројекат, поступак рада) наставници могу процењивати квалитет урађеног и степен усвојености градива.

 

Позивамо наставнике да размењују идеје за развој техника праћења напредовања ученика јер на тај начин стварају сигурнију основу за процену остварености циљева и исхода наставе.

Имајући у виду то да се налазимо на самом почетку другачије организованог учења, наставници треба да се фокусирају на то да обезбеде што квалитетнију комуникацију са ученицима да би им могли давати повратне информације (формативно праћење). Тек после одређеног периода, a након обезбеђивања довољног броја повратних информација о напредовању ученика, могуће je размишљати о сумативном оцењивању.

Важно je да наставници структурирају своју педагошку документацију о праћењу ученика да би могли у континуитету да бележе релевантна запажања о њиховом напредовању у учењу (подаци о образовном напретку у односу на исходе учења, запажања о залагању ученика и препоруке за даље учење).

 

 1. Додатна упутства о евиденцији образовно-васпитних активности на даљину

 

Будући да je остваривање наставе на даљину обавеза свих наставника у школи и да се настава остварује према наставним плановима и програмима/програмима наставе и учења, неопходно je да се о оствареној настави води евиденција.

Евиденцију треба водити на прописан начин, уз уважавање свих специфичности ситуације у којој се рад наставника остварује од куће. To значи, да у односу на остварен образовно-васпитни рад tokom радног дана, треба унети све реализоване наставне јединице које су емитоване путем телевизије, као и оне које су реализоване на друге начине. Kao што je уобичајено, записује се наставна јединица, a у напоменама се бележи начин реализације.

У школама које немају електронске дневнике часови се могу уписивати накнадно, за одређени период (седмично, месечно) да би се смањили ризици за преношење и ширење епидемије кроз непосредне контакте већег броја особа.

 

 1. Додатна упутства за информисање и комуникацију
 • Обавезују се директори школа да редовно прате пријем дописа из Министарства и да их без одлагања учине доступним свим предвиђеним циљним групама.
 • Подсећамо директоре школа на обавезу постављања банера на званични сајт школе у коме ће бити сви потребни линкови за приступ часовима и другим видовима подршке, као и информације за ученика и родитеље.
 • У складу са потребама новонастале ситуације, СОС телефон за пријаву насиља у школама Министарство марта 2020. године, ставља се у функцију пружања психосоцијалне подршке запосленима у школама, родитељима и ученицима. Телефон ће радити сваког радног дана од 9-14 часова. Ha линији ће бити ангажоване колеге

 

које већ волонтерски раде на СОС телефону за пријаву насиља, a no потреби прикључиваће се и други стручњаци.

 

4.4. У случају да су наставници због болести спречени да остварују наставу на даљину, неопходно je обезбедити да други наставници преузму комуникацију са ученицима и родитељима.

 

 1. Подршка ученицима мигрантима у периоду ванредног стања

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Комесаријат за избеглице и миграције обезбедиће услове да ученици мигранти који су већ укључени у систем образовања и васпитања, на исти начин као и остали ученици, несметано прате наставу наставу на даљину на ТВ каналима у прихватним и центрима за азил у Републици Србији,

Захваљујемо на разумевању и сарадњи,

 

МИНИСТАР

Прилози:

Прилог 1 – Пример оперативног плана рада наставника

Прилог 2 – Формат за извештавање школа (за надлежну школску управу)

 

Упутство за коришћење бесплатне платформе за учење

Поштовани,

у овим тренуцима када је потребно остати присебан и разуман, не треба заборавити обавезу да вашим ученицима омогућите наставу на даљину.

   Лука Стошић програмер  Академије Филиповић, за ову ситуацију, направио је упутство за коришћење бесплатне платформе за учење на даљину. Тим Академије Филиповић стоји вам на располагању и уколико постоје питања пишите нам и ми ћемо вам помоћи у што краћем року. Молимо вас да овај линк поделите вашим наставницима у нади да ће бити од велике користи, како за наставнике тако и за ученике. Желимо вам добро здравље.

https://www.youtube.com/watch?v=gKFoBzpovms&feature=youtu.be

РОДИТЕЉИМА/ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Поштовани,

Обавештавамо вас да je Влада Републике Србије одлучила да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави непосредни образовно-васпитни рад у основним и средњим школама на територији Републике Србије. У циљу остваривања права ученика на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило je оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, с обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину je 17. март 2020. године.

Остваривање образовно-васпитног рада предвиђено je кроз различите начине и приступе у остваривању комуникације са ученицима и родитељима/законским заступницима (у даљем тексту: родитељи), при чему ће се водити рачуна о укупним људским и техничким ресурсима школа, као и техничким капацитетима породица ученика.

У организованом учењу на даљину које обезбеђује Министарство, фокус je на програмским садржајима општеобразовних и стручних предмета са највећим фондом часова. Осим тога, школе су у обавези да, у складу са сопственим ресурсима за подршку у учењу на даљину и уз коришћење доступних платформи за учење, осмисле начине за остваривање садржаја и у свим другим предметима и програмима, на основу прописаног плана и програма наставе и учења.

У циљу остваривања једнаких права на образовање све деце, школе су у обавези да, када не постоји могућност успостављања комуникације са ученицима уз употребу информационо-комуникационих технологија, изнађу алтернативне начине у пружању подршке у учењу, водећи рачуна о свим препорукама за превенцију ширења вируса COVID-19, имајући у виду, пре свега, ученике који долазе из породица ниског социо-економског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације и други савремени комуникациони ресурси (нпр. обезбеђивањем штампаног материјала за рад или упутства за учење које разредне старешине уручују родитељима).

За ученике основне школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја je припремило едукативне садржаје за учење на даљину, који ће бити емитовани на Радио телевизији Србије, Канал 3.

Шест дана у недељи, почев од уторка 17. марта 2020. године, од 8.00 часова ће бити емитоване наставне јединице општеобразовних предмета, no распореду који ће бити доступан преко сајта школе, сајта министарства, као и на www.rasporednastave.gov.rs. Такође, распоред емитовања ће бити истакнут и на местима за оглашавање у самој школи (улаз школе, спољашња огласна табла).

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од no два часа дневно. За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од no три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, a трећи час je један од предмета који се полажу на завршном испиту. Сви емитовани садржаји ће од следећег дана бити доступни за неограничени број прегледа на платформи PTC Планета. Оператери неће наплаћивати проток и пренос података за наведене едукативне садржаје (бесплатни интернет минути).

Остали едукативни садржаји за учење и упутства за рад за емитоване часове, као и за предмете који нису обухваћени ТВ емитовањем, биће прослеђени ученицима или родитељима ученика преко Viber група или електронске поште од стране одељенског старешине или предметног наставника (нпр. упућивање на текстове у уџбеницима које треба прочитати, на линкове на којима се налазе презентације и филмови, упућивање на задатке за вежбање, упутства за израду домаћег задатка и сл.).

У припреми су и часови на језицима националних мањина (предмет – матерњи језик од 1. до 4. разреда основне школе) који ће бити емитовани на РТВ 2, али и на неким локалним и приватним телевизијама. Такође, на платформи PTC Планета за ученике припаднике националних мањина који у целости похађају наставу на матерњем језику, биће доступни и други дигитални садржаји, као и снимци часова. Недостајуће садржаје на матерњем језику, ученици могу пратити на српском језику преко канала PTC 3 и PTC Планете. О почетку емитовања и постављања садржаја, школе a на тај начин и родитељи, биће обавештени посредством сајта министарства и сајтова националних савета националних мањина. Наставници који остварују наставу на језику националне мањине такође су у обавези да пруже додатну подршку у учењу, путем свих расположивих видова комуникације.

 

За ученике средње школе, предавања из општеобразовних предмета и појединих стручних предмета биће доступна преко платформе PTC Планета. Обавеза средње школе je да на свом сајту постави банер са свим линковима на којима се може приступити лекцијама и платформама за учење.

 

За ученике којима je потребан структуриран индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП), ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3, наставници ће припремити посебне материјале за учење и учинити их доступним ученицима на начин који договоре са њиховим родитељима.

Наставницима и ученицима основне и средње школе на располагању je велики број онлајн платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams), као и национална платформа за онлајн учење Moja школа. Њиховим коришћењем, наставници и ученици биће у ситуацији да остваре интеракцију и размену материјала у функцији савладавања програмских садржаја. Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи налазе се на интернет страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење je бесплатно. Ha званичној интернет страни Министарства биће постављена одговарајућа упутства, као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања.

 

У најбољем интересу ученика, њиховог развоја и образовања, a у циљу успешног завршетка текуће школске године, моле се родитељи да одговорно и у складу са својим могућностима контролишу процес учења од куће и подстичу ученике на редовност у раду. Сврха доступности садржаја за учење je остваривање самог процеса учења, који ће се због ванредних околности наставити код куће, уз подршку наставника, али и самих родитеља. Ученици ће добијати упутства за вежбање, израду домаћих задатака, писање есеја, израду презентација и других продуката које ће сами или уз помоћ родитеља, зависно од узраста и дигиталних компетенција, достављати наставницима путем мејла или друге образовне платформе и то за све предмете, чиме ће се обезбедити континуитет у учењу, праћење напредовања и могућност оцењивања. У прилог овоме говори и обавеза наставника да све реализоване наставне јединице евидентирају у електронском дневнику и/или у другим видовима педагошке документације. По нормализовању услова и no повратку у учионице, све квалитетне формативне оцене и увиди наставника могу бити значајно искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне године.

Све су ово предуслови за осигурање завршетка школске године и наставак школовања. Само уз разумевање интереса ученика и подршку родитеља, ову обавезу можемо заједнички успешно реализовати.

Посредством школа родитељи ће добијати и друга упутства од надлежних органа, везано за епидемиолошку ситуацију, али и корисне савете као вид психо-социјалне помоћи у ванредним околностима.

Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке настави, родитељи могу добити позивом на број телефона 011/735 05 57.

Помоћ за нов начин извођења наставе

Поштоване колеге и ученици, с обзиром на нов начин извођења наставе, помоћ у претраживању интернета, изради семинарских радова и презентација можете добити или преко фејсбука, или на имејл, или преко вибера. Ваш библиотекар Пламенка Лаћарац, plamicak63@gmail.com, tel.062-611-514.

Обавештење за наставнике

Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама.  У циљу остваривања права ученика на образовање, у Министарству просвете, науке и технилошког развоја припремљен је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима.  Упутства се налазе на: 

О б а в е ш т е њ е

У складу са здравственим препорукама које установе примењују ради спречавања ширења инфекција, подсећамо образовно-васпитне установе на територији Републике Србије да je потребно:

 • Редовно одржавање школског простора:
 • Проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице;
 • Прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа; редовно снабдевање течним сапуном тоалета, учионица и трпезарија; подстицање ученика на прање руку;
 • Препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;
 • Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду; употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;
 • Планирати часове одељенског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација;
 • Препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења;
 • Планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора;
 • Поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе;
 • У оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања.

Нарочито указујемо да су наведене препоруке у функцији превенције ширења евентуалне инфекције, a које би образовно-васпитне установе и иначе требало да примењују.

Напомињемо, такође, да ученике и родитеље треба заштитити и од непожељне панике.