учитавање

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОБЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ JE РАДОМ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОБЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ JE РАДОМ У

ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

 

Комисија за спровођење поступка утврђивања запослених за чијим je радом у потпуности или делимично престала потреба дана 09.06.2022 године утврдила динамику спровођења проиедуре поступка утврђивања запослених за чијим je радом у потлуности или делимично престала потреба као, потребну документацију, рок за достављање документације као и време и место приЈема исте.

 

БОДУЈУ СЕ САМО ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СУ ЗАСНОВАЛИ РАДНИ ОДНОС HA НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.

 

ЗАПОСЛЕНИ ДОСТАВЉАЈУ САМО ДОПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОДНОСУ HA ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим je радом престала потреба, са пуним или непуним

радним временом, вреднују се у бодовима, a на основу члана 33. ПКУ-а, и то:

 1. рад остварен у радном односу:
 • оверена и потписана потврда о остварен зм радном односу (потврду издаје секретар школе на основу података из радне књижице закључно са датумом 30.06.2022 године.

 

 1. образовање:
 • оверена фотокопија дипломе;
 1. такмичења:
 • Веродостојан доказ о резултзтима постигнутим на такмичењима у организацији Министарства просвете предвиђени календаром такмичења, a то може бити:
 • извештај школе организатора,
 • оверена потврда школе организатора,
 • извод из евиденције школе (дипломе, књиге и слично).

 

 1. педагошки допринос у раду:

 

 • Веродостојан доказ о раду на изради уџбеника који су одобрени решењем министра;
 • Доказ-стручни чланак који je објављен у штампаној или електронској форми у стручној публикацији, у складу са Упутством о каталогизацији публикација;
 1. илловно стање:
 • укупна примања домаћинства no члану на нивоу републичког просека према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике;
 • под породичним домаћинством сматрају: брачни друг, деца и родитељи које запослени издржава, броју чланова домаћинства (извод из матичне књиге рођених за децу, венчаних за брачног друга и доказ да родитељи које запослени издржава да немају приходе);
 1. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно надлежног
  фонда пензијског и инвалидског осигурања:

Доказ о здравственом стању (инвалидност-инвалидска комисија, тешка болест-конзилијум лекара надлежне здравствене установе, професионално оболење- медицина рада);

 1. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година
  старости:
 • Извод из матичне књиге рођених све рођене деце,
 • Оверена потврда о редовном школовању (државне и приватне школе и факултети се једнако третирају);

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ ДОКУМЕТНАЦИЈЕ JE 29.06.2022 године.

 

потребну документацију доставити сваког радног дана у секретаријат ШКОЛЕ од 13.06.2022 до 29.06.2022 у периоду од 10 до 14 часова.

рок за жалбу ha резултате прелиминарне листе почиње да тече од датума објављивања ЛИСТЕ ( 5 радних дана).

 

комисија објављује коначну листу након истека poha за жалбу.

комисија      доставља      директору      школе,      целокупну документацију везану за

поступак утврђивања технолошког вишка.

Oдговорите